Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

Posted on 09. Oct, 2018 by in Budućnost Cetinja

Poštovani čitaoci, Skupština Prijestonice Cetinje na sjednici održanoj 28.09.,02.03 i 04.10.2018.godine,  usvojila je Informaciju o prijedlogu Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu pa Vas želim upoznati sa njenim sadržajem.

1.UVOD

Osnov za izradu i donošenje Godišnjeg programa razvoja Prijestonice, određen je Zakonom o Prijestonici (“Sl.list CG”, br. 51/17 od 03.08.2017.godine). Za potrebe razvoja Prijestonice, u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu.

Sredstvima u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, finansiraju se:

-projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta;

-razvojni projekti;

-infrastrukturni projekti;

-projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa;

-projekti za valorizaciju turističkih potencijala;

-projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;

-ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice

Sredstva se planiraju kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg Zakona o Budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju Kapitalnog budžeta.

Ako procijenjeni iznos kandidovanih projekata za Kapitalni budžet, koji ispunjavaju uslove shodno aktu o izradi Kapitalnog budžeta, ne dostiže projektovani iznos od 0,6% tekućeg budžeta, godišnjim zakonom o Budžetu Crne Gore može se planirati i manji iznos sredstava.

Sredstva, u visini od 0,4 projektovane vrijednosti tekućeg Budžeta Crne Gore planiraju se godišnjim Zakonom o Budžetu Crne Gore na izdatku transfera opštinama kod organa državne uprave nadležnog za poslove finansija i opredjeljuju se Prijestonici za finansiranje izdataka za vršenje zakonom utvrđenih.

U skladu sa navedenim, dat je pregled projekata čija realizacija je planirana u okviru Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019.godinu. Realizacija projekata je u funkciji ostvarenja dugoročnog strateškog razvoja Prijestonice. Svi predlozi se definišu kroz prioritete i mjere u određenoj oblasti i predstavljaju osnov za realizaciju konkretnih projekata.

Svi prioriteti i mjere iz tabelarnog prikaza za svaki pojedinačni projekat definisani su kroz Strateški plan Prijestonice. Navedeni prioriteti odnose se na unapredjenje i razvoj komunalne, sportske, gradske, turističke i javne infrastrukture, poboljšanje i unapređenje poslovnog ambijenta, podsticajne mjere za razvoj turizma, poljoprivrede, otvaranja radnih mjesta u javnom sektoru, podsticajne mjere  za preduzetništvo, valorizacija kulturno istorijskih potencijala i dr.

Projekti Programa razvoja Prijestonice za 2018.godinu.

 1. Izgradnja Fudbalskog stadion na Cetinju Višegodišnji projekat
 2. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju Višegodišnji projekat
 3. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju Višegodišnji projekat
 4. Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama Višegodišnji projekat
 5. Sanacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora završen
 6. Podrška u zapošljavanju OSI u toku
 7. Rekonstrukcija Studentskog Trga Višegodišnji projekat
 8. Rekonstrukcija Trga i pijace na Njegušima u toku
 9. Rekonstrukcija Sportske dvorane
 10. Rekonstrukcija Njegoševog parka Višegodišnji projekat
 11. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice u toku
 12. Kupovina prostora za potrebe “Parking servis i održavanje objekata” u toku
 13. Rekonstrukcija vodovodne mreže Višegodišnji projekat
 14. Unapređenje lokalne sportske infrastrukture u toku
 15. Izgradnja sale za O.Š. ˝Lovćenski partizanski odred˝ Višegodišnji projekat
 16. Izgradnja prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce (azil) u tender proceduri
 17. Izgradnja/rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja u kontinuitetu
 18. Sanacija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma Višegodišnji projekat
 19. Uređenje pješačke staze do Orlovog Krša
 20. Uređenje pristpupnog puta i osvjetljenje tvrđave na Žabljaku Crnojevića Višegodišnji projekat
 21. Osvjetljenje Ćipura i Biljarde
 22. Izrada promotivnih sadržaja za unapređenje turističke ponude Prijestonice Cetinje završen
 23. Kupovina zemljišta za potrebe izgradnje objekata za rješavanje stambenih pitanja u toku
 24. Izrada tehničke i druge potrebne dok. za objekte za potrebe Prijestonice Cetinje u toku
 25. Sanacija odlagališta “Vrtijeljka” na Cetinju završen
 26. Sanacija Ponora na Cetinju Višegodišnji projekat
 27. Gradske saobraćajnice Višegodišnji projekat
 28. Lokalni putevi Višegodišnji projekat
 29. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na ruralnom području Višegodišnji projekat

1- Rekonstrukcija Studentskog trga

Ukupna vrijednost Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 50.000,00 €

Početna situacija

Postojanje planskog dokumenta DUP-UP “Istorijsko jezgro” Cetinje, kao osnov za izradu projektne dokumentacije i Elaborata eksproprijacije.

Višegodišnja realizacija projekta.

Ciljevi projekta

Realizacijom ovog projekta bi se doprinijelo ljepšem izgledu i funkcionalnijem korišćenju prostora gradskog jezgra, kao i rešavanje smještajnih kapaciteta hotelskog sadržaja.

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– rješavanje imovinsko pravnih odnosa

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je objekat od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisan planskim dokumentom.

Lokacija

Prostor Studentskog trga i Lokande se nalazi u zahvatu DUP-a “Istorijsko jezgro” Cetinja, uz Njegoševu ulicu, Park 13.Jul i lokaciju nekadašnjeg hotela “Lokanda”, kao i uz objekat sadašnjeg studentskog doma.

Predložena sredstva za 2019. godinu odnose se za izradu tehničke dokumentacije, rešavanja imovinsko pravnih odnosa i procedure potrebne za sprovođenje privatno javnog partnerstva.

2-Izgradnja/rekonstrukcija vodovoda na ruralnom području

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 50.000,00 €

Početna situacija

Godišnja realizacija po urtvrđenom prioritetetima, u skladu sa zahtjevima mjesnih zajednica na teritoriji Prijestonice

Ciljevi projekta

Realizacijom ovog projekta bi se doprinijelo poboljšanju vodosnabdijevanja seoskog područja, poboljšanju uslova života i podrška poljoprivrednim proizvođačima.

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su objekti od opšteg lokalnog interesa.

Lokacija Seoska područja na teritorije Prijestonice Cetinje.

Predložena sredstva za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova, po prioritetima Sekretarijata nadležnog za vodoprivredu.

Ovo je projekat koji se u kontinuitetu realizuje svake godine.

3-Rekonstrukcija “Njegoševog parka”

Ukupna procijenjena vrijednost projekta 1.300.000,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 50.000,00 €

Početna situacija

Postojanje planskog dokumenta DUP-UP “Istorijsko jezgro” Cetinje,

kao osnov za izradu projektne dokumentacije.

Ciljevi projekta

Realizacijom ovog projekta bi se doprinijelo očuvanju životne sredine, zaštiti objekta pojedinačnog kulturnog i prirodnog dobra, ljepšem izgledu i funkcionalnijem korišćenju prostora gradskog parka.

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada studije revizije parkovskih površina grada

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je objekat od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisan planskim dokumentom.

Lokacija

Prostor Njegoševog parka se nalazi u zahvatu Istorijskog jezgra Cetinja.

Predložena sredstva za 2019. godinu odnose se, na izradi Studije revizije i izrade i revizije projektne dokumentacije, potrebnih za početak radova.

Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

4-Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 250.000,00 €

Početna situacija

Zahtjevi javnih službi Prijestonice za poboljšanjem uslova za rad službe zaštite, javnih službi i preduzeća u smislu nabavke nedostajuće opreme

Ciljevi projekta

Pružanje kvalitetnijih usluga javnih službi i preduzeća i usluge zaštite i spašavanja.

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Nabavka opreme

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Obaveze Prijestonice proistekle iz odluka o osnivanju javnih službi.

Lokacija Prijestonica Cetinje

Predložena sredstva za 2019. godinu odnose se, na izradi Studije revizije i izrade i revizije projektne dokumentacije, potrebnih za početak radova.

Ovo je projekat koji se u kontinuitetu realizuje svake godine.

5-Sanacija sportskih sala SRC Cetinje

Ukupna vrijednost – Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019. godinu 100.000,00 €

Početna situacija

Osnov za izradu projektne dokumentacije je postojanje planskog dokumenta DUP “Zona sporta” Cetinje

Ciljevi projekta

Realizacijom ovog projekta bi se doprinijelo poboljšanju uslova za bavljenje sportskih aktivnosti

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je inženjerski objekat od opšteg interesa, definisan planskim dokumentom.

Lokacija

Objekat starog Vojnog stana

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se izvođenje radova na sanaciji obvjekta.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

6-Izgradnja i rekonstrukcija distributivne mreže snadbijevanja vodom Cetinja

Ukupna vrijednost 800.000,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 750.000,00 €

Početna situacija

Po sistemu “projektuj i izvodi” urađena je projektna dokumentacija i odabran izvođača radova.

Ciljevi projekta Unapređenje vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– revizija projekne dokumentacije

– odabir nadzora

– izvođenje radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su aktivnosti proistekle iz projekta “Unapređenje sistema snadbijevanja vodom stare kraljevske Prijestonice Cetinje”.

Lokacija Prijestonica Cetinje

Predložena sredstva za 2019.godinu odnose se na izvođenje radova. Nosilac projekta je DOO »Vodovod i kanalizacija Cetinje«. Ugovor sa izvođačem radova potpisan je 30.01.2018.godine i realizacija projekta odnosi se na zamjenu 1600 m distributivnog cjevovoda Velja Gora – Lašor.

Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

7-Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks

Ukupna vrijednost Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 300.000,00 €

Početna situacija

Postojanje planskog dokumenta UP “Stari Obod” Cetinje je osnov za izradu projektne dokumentacije. Kapitalnim budžetom za 2018. godinu su opredijeljena sredstva za izradu tehničke dokumentacije.

Ciljevi projekta

Unapređenje lokalne komunalne infrastrukture Prijestonice Cetinje i obezbjeđivanje prilaza novoizgrađenim objektima Univerzitetskog kompleksa.

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– rješavanje imovinsko pravnih odnosa

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je objekat od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisan planskim dokumentom.

Lokacija Prostor starog Oboda, veza Ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na rešavanje dijela imovinsko pravnih

odnosa i izvođenje radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti

8-Izgradnja saobraćajnice ul. Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića

Ukupna vrijednost  – Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 200.000,00 €

Početna situacija

Osnov za izradu projektne dokumentacije je postojanje planskog dokumenta DUP “Aerodrom” Cetinje. Kapitalnim budžetom za godinu su opredijeljena sredstva za izradu tehničke dokumentacije. Ukupna dužina saobraćajnice je 250 m od čega se prvom fazom planira izgradnja ulice u dužini od 180 m.

Ciljevi projekta – Unapređenje lokalne komunalne infrastrukture Prijestonice Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– rješavanje imovinsko pravnih odnosa

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je objekat od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisan planskim dokumentom.

Lokacija –  Od raskrsnice sa Ulicom Sava Burića do ukrštanja sa Ulicom 4. jul

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izvođenje radova.

Dugogodišnji neriješeni problem raskrsnice Ulica Vojvode Boža i Sava Burića (ukrštanje kod ogledala i

kuće Djurišića) nametnulo je prioritetno rješavanje te saobraćajnice.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

9-Rekonstrukcija Ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za nasenje “Gipos”

Ukupna vrijednost Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 500.000,00 €

Početna situacija

Osnov za izradu projektne dokumentacije je postojanje planskog dokumenta DUP “Aerodrom” Cetinje.

Kapitalnim budžetom za 2018. godinu su opredijeljena sredstva za izradu tehničke dokumentacije

Ciljevi projekta Unapređenje lokalne komunalne infrastrukture Prijestonice Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– rješavanje imovinsko pravnih odnosa

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je objekat od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisan planskim dokumentom.

Lokacija

Navedena ulica uređuje trotoarski i parking prostor ispred naselja »Gipos« i povezuje Mojkovačku ulicu i Bulevar crnogorskih junaka.

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izvođenje radova. Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina u dužini od cca 280 m i povezivanje Bulevara crnogorskih junaka sa Mojkovačkom ulicom, zajedno sa rekonstruisanom Bajovom ulicom činilo bi jednu funkcionalnu cjelinu za odvijanje nesmetanog kolskog i pješačkog saobraćaja, u naselju “GIPOS”, a ujedno i uređivanja parking prostora sa više od 130 novih mjesta.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Panorama Cetinja sa Špadijerskog vrha

Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 300.000,00 €

Početna situacija

Utvrđeni godišnji prioriteti realizacije/sanacije saobraćajnica, utvrđeni od strane lokalne uprave u saradnji sa zahtjevima Mjesnih zajednica

Ciljevi projekta

Unapređenje saobraćajne infrastrukture gradskog i ruralnog područja Prijestonice Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su objekti od opšteg interesa-lokalnog karaktera.

Lokacija – Gradsko i ruralno područje Prijestonice Cetinje

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu u iznosu odnose se na izvođenje radova u kontinuitetu.

Na godišnjem nivou Prijestonica ima stalnu potrebu za unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva. U 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti na saniranju puteva, odnosno probijanju novih putnih pravaca, asfaltiranju, tamponiranju, saniranju udarnih rupa u Katunskoj I Riječkoj nahiji, a u skladu sa godišnjim prioritetima lokalne uprave.

11-Izgradnja stadiona sa atletskom stazom unaselju Humci

Ukupna vrijednost – Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 100.000,00 €

Početna situacija

Osnov za izradu projektne dokumentacije je postojanje planskog dokumenta DUP “Humci” Cetinje. Kapitalnim budžetom za 2018. godinu su opredijeljena sredstva za izradu tehničke dokumentacije.

Ciljevi projekta Unapređenje lokalne i sportske infrastrukture Prijestonice Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– rješavanje imovinsko pravnih odnosa

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je inženjerski objekat, definisan planskim dokumentom

Lokacija – Naselje Humci, lokacija nekadašnjeg carinskog magacina OBOD-a

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na rješavanje imovinskih odnosa i odabir izvođača radova. Izgradnja ovog sportskog objekta proistekla je iz potrebe obezbjeđivanja uslova za obavljanje aktivnosti atletskog kluba Cetinja, koje su uskraćenje izgradnjom novog stadiona na Obilića poljani.

Ukupna procijenjena vrijednos projekta biće definisana nakon izrade projektne dokumentacije.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

12-Izgradnja nove sportske dvorane

Ukupna vrijednost – Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 60.000,00 €

Početna situacija

Osnov za izradu projektne dokumentacije je postojanje planskog dokumenta DUP “Zona sporta” Cetinje, za koji treba raditi izmene i dopune po skraćenoj proceduri iz razloga definisanja potrebnog broja mjesta gledalaca.

Ciljevi projekta

Realizacijom ovog projekta bi se doprinijelo povećanju sportskih kapaciteta i omogućavanju gradskim klubovima učešće u međunarodnim takmičenjima.

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izmjene i dopune Plana

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je inženjerski objekat od opšteg interesa, definisan planskim dokumentom.

Lokacija

Prostor otvorenog poligona nalazi se u zoni sporta, u okviru urbanističke parcele na kojoj je u toku izgradnja fudbalskog stadiona.

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izmjene i dopune Plana, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, potrebne za početak izvođenja radova na izgradnji Nove sale na prostoru otvorenog poligona, koja bi zadovoljila potrebe SEHA I ABA lige, min kapaciteta 2.500 mjesta.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

13-Izgradnja sportske sale u OŠ “LPO”

Ukupna vrijednost Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 20.000,00 €

Početna situacija

Osnov za izradu projektne dokumentacije je postojanje planskog dokumenta DUP “Bogdanov kraj” Cetinje.

Ciljevi projekta

Unapređenje nivoa kvaliteta obrazovanja u oblasti fizičkog vaspitanja

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je inženjerski objekat od opšteg interesa, definisan planskim dokumentom.

Lokacija Dvorište OŠ “LPO”, Ulica Peka Pavlovića

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i odabir izvođača.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta biće definisana nakon izrade projektne dokumentacije.U ovaj projekat pored Prijestonice, predviđeno je participiranje i Ministarstva prosvjete i nauke i Ministarstva sporta.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

14-Izgradnja prihvatilišta azila za kućne ljubimce

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 70.000,00 €

Početna situacija

Kapitalnim budžetom za 2018.godiinu opredijeljena su sredstva u visini od 80.000€ za obezbjeđivanja lokacije, izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova

Ciljevi projekta

Obezbjeđivanje adekvatnog smještaja za napuštene kućne ljubimce u Prijestonici Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Projekat od opšteg lokalnog interesa.

Lokacija Postupak odabira lokacije je u toku kroz tendersku proceduru.

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, odabir izvođača i početak radova na izgradnji azila. U 2018. godini je raspisan tender za kupovinu zemljišta sa građevinskim objektom u iznosu od 80.000 €.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

15-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja

Ukupna vrijednost 187.000,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 50.000,00 €

Početna situacija

Kapitalnim budžetom za 2018.godiinu opredijeljena su sredstva u visini od 50.000€ za izvođenje radova. U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kapele na Čevu, kao i za rekonstrukciju postojećeg objekta-buduće ambulante na Njegušima

Ciljevi projekta

Unapređenje komunalnih usluga

Obezbjeđivanje zdravstvene zaštite

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Projekti od opšteg lokalnog interesa

Lokacija Sela Njeguši i Čevo

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i odabir izvođača.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Planirana je izgradnja kapele u Čevu i sanacija objekta nekadašnje škole na Njegušima, za potrebe MZ, vatrogasne službe i ambulante za zdravstvenu zaštitu građana.

16-Rekonstrukcija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma, sa osvjetljenjem Ćipura i Biljarde

 Ukupna vrijednost – Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 20.000,00 €

Početna situacija

Postojanje planskog dokumenta DUP-UP “Istorijsko jezgro” Cetinje, kao osnov za izradu projektne dokumentacije.

Ciljevi projekta

Smanjenje negativnog vizuelnog uticaja postojeće saobraćajnice u odnosu na zaštićene objekte iz okruženja, kao i buke i zagađenja u Istorijskom centru grada Cetinja, kao vid mjere zaštite u odnosu na nemogućnost izmještanja saobraćajnice

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju je objekat od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisan planskim dokumentom.

Lokacija Istorijsko jezgro Cetinja

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i odabir izvođača.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

17-Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 140.000,00 €

Početna situacija

Ugovori o privatno javnom partnerstvu zaključeni između Prijestonice Cetinje, Osnovnog Suda, Osnovnog državnog tužilaštava i DOO “Procjep”, kao i Prijestonice Cetinje i Udruženja Penzionera, iz kojih su proistekla prava i obaveze Prijestonice vezane za kupovinu stanova za socijalne potrebe

Ciljevi projekta

Obezbjeđivanje smještaja za socijalno ugrožena lica

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Kupovina nekretnina/učešće u izgradnji stanova

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su projekti od opšteg interesa

Lokacija Opština Cetinje

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na kupovinu nepokretnosti, zemljišta i stanova radi, rješavanja stambenih pitanja najugroženijih stanovnka Prijestonice Cetinje. Cilj lokalne samouprave je da se svake godine obezbijedi određeni broj stambenih jedinica.

18-Izrada tehničke i druge dokumentacije za projekte od kapitalnog značaja

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 50.000,00 €

Početna situacija

Izrada tehničke dokumentacije za neizgrađene saobraćajnice gradskog područja, u skladu sa važećom planskom dokumentacijom

Ciljevi projekta

Unapređenje uslova života, poboljšanje izgleda grada i komunalne opremljenosti

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Izrada i revizija tehničke dokumentacije

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su projekti od opšteg interesa-lokalnog karaktera, definisani planskim dokumentom

Lokacija Gradsko područje

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke Dokumentacije.

19-Izgradnja i opremanje “Centra za kulturu Prijestonice”

Ukupna vrijednost Biće utvrđena nakon izrade Glavnog projekta

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 50.000,00 €

Početna situacija Objekat definisan planskim dokumentom

Ciljevi projekta

Obezbjeđivanje smještajnih kapaciteta za kulturne i medijske aktivnosti Prijestonice

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– izrada i revizija tehničke dokumentacije

– odabir izvođača i nadzora radova

– opremanje objekta

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su projekat od javnog interesa

Lokacija Prostor donjeg OBOD-a

Izgradnjom objekta na lokaciji donjeg Oboda objedinio bi mnoge kulturne ustanove i društva u nadležnosti Prijestonice i stvorio bi mogućnost u rješavanju radnog prostora.

 20-Komunalno opremanje i sanacuja objekata u biznis zonama

Ukupna vrijednost 1.500.000,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 150.000,00 €

Početna situacija

Biznis zona I zahvata prostor nekadašnjeg kompleksa Gornjeg OBOD-a, a Biznis zona II zahvata prostor u naselju Zagrablje uz magistralni put Cetinje- Budva. Komunalno opremanje i sanacija objekata u biznis zonama je moguće nakon okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Ciljevi projekta

Omogućavanje kvalitetnjiih uslova za odvijanje budućih djelatnosti i otvaranje novih radnih mjesta

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– rješavanje imovinsko pravnih odnosa

– sanacija postojećih objekata i komunalno opremanje prostora

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Lokacije definisane planskim dokumentom

Lokacija Prostor biznis zone I i II Gornji Obod i Zagrablje

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i početak izvođenja radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Šansa u razvoju Prijestonice Cetinje su u otvaranju novih radnih mjesta. Nakon putne infrastructure kojom smo povezani sa obližnjim gradovima, neophodno za razvoj biznisa je i sanacija, uređenje i komunalno opremanje hala u biznis zoni koje se mogu ponuditi potencijalnom investitoru.

PROJEKTI KOJI SE NALAZE U KAPITALNOM BUDŽETU A PREDLOŽENI SU IZ DRUGIH POTROŠAČKIH JEDINICA

1-Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

Ukupna vrijednost investicije 8.784.604,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 1.380.000,00 €

Početna situacija

Radovi na izgradnji stadiona su otpočeli u novembru 2017.godine i izvode se po utvrđenoj dinamici radova

Ciljevi projekta

Doprinos povećanju sportskih kapaciteta i omogućavanje klubovima učešće u međunarodnim takmičenjima, ispunjavajući standarde koje propisuje UEFA i FIFA

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Nastavak izgradnje stadiona

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Objekat definisan planskim dokumentom.

Lokacija Obilića poljana, Cetinje

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu u iznosu od 1.380.000,00€ odnose se na izvođenje radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak realizacije

2Izgradnja kompeksa objekata Akademije umjetnosti

Ukupna vrijednost investicije 20.420.604,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 300.000,00 €

Početna situacija

Radovi na izgradnji kompleksa objekata Akademije umjetnosti su otpočeli u 2015. godini i izvode se po utvrđenoj dinamici

Ciljevi projekta Poboljšanje uslova za odvijanje nastave na fakultetima umjetnosti

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Nastavak izgradnje kompleksa objekata

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Kompleks definisan planskim dokumentom

Lokacija Prostor donjeg OBOD-a.

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izvođenje radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak realizacije.

3-Izgradnja izložbenog prostora na Cetinju

Ukupna vrijednost investicije 2.250.000,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 110.000,00 €

Početna situacija Odabran izvođač radova za izvođenju prve A faze

Ciljevi projekta Valorizacija prostora Cetinjske pećine

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Izgradnja izložbenog prostora

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Objekat definisan planskim dokumentom

Lokacija – Prostor cetinjske pećine

Završetak ovog višegodišnjeg projekta je planiran za 2022 godinu. Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izvođenje radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak realizacije.

4-Rekonstrukcija objekta nekadašnje “Dječije bolnice”

Ukupna vrijednost investicije 1.836.000,00 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 300.000,00

Početna situacija

Urađena projektna dokumentacija po starom zakonu koju treba uskladiti sa novom zakonskom regulativom

Ciljevi projekta

Poboljšanje postojećih kapaciteta i zdravstvene usluge medicinskog centra bolnice “Danilo I” za potrebe stanovnika Cetinja i Budve

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

– Izrada i revizija tehničke dokumentacije

– Odabir izvođača i nadzora radova

– Opremanje objekta

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

Objekat definisan planskim dokumentom.

Lokacija Prostor u krugu opšte bolnice “Danilo I”

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti

5-Rekonstrukcija vodovodne mreže Prijestonice Cetinje

Ukupna vrijednost investicije 4.598.728,77 €

Projektovana vrijednost za 2019.godinu 800.000,00 €

Početna situacija

U skladu sa Studijom opravdanosti za poboljšanje sistema vodom Prijestonice Cetinje urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju nedostajuće vodovodne mreže od strane DOO “Vodovod i kanalizacija Cetinje”

Ciljevi projekta

Unapređenje vodosnabdijevanja Prijestonica Cetinje

Potrebne aktivnosti za realizaciju projekta

Nastavak aktivnosti na realizaciju višegodišnjeg projekta

Obrazloženje ispunjenosti uslova iz Odluke o izradi kapitalnog budžeta

U pitanju su aktivnosti na osnovu obaveza Prijestonice proistekle iz odluka o osnivanju javnih službi

Lokacija

Gradsko područje Cetinja

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se na izvođenje radova.

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti

Sredstva planirana Programom za 2019.godinu odnose se za realizaciju dijela projekta „Izgradnja i  rekonstrukcija distributivne mreže snabdijevanja vodom Cetinja“ i to za realizaciju djelova I, II, III faze, u skladu sa utvrđenom dinamikom radova.

R E K A P I T U L A C I J A

Br. PROJEKTI                                                                                     IZNOS

1- Rekonstrukcija Studentskog trga i obnova hotela Lokanda 50,000.00

2- Izgradnja/rekonstrukcija vodovoda na ruralnom području 50,000.00

3- Rekonstrukcija Njegoševog parka 50,000.00

4- Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice 250,000.00

5- Sanacija sportskih sala SRC Cetinje 100,000.00

6- Rekonstrukcija transportnog cjevovoda 750,000.00

7- Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski centar 300,000.00

8- Izgradnja saobraćajnice-nastavak ulice Vojvode Boža 200,000.00

9- Rekonstrukcija Ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za nasenje “Gipos” 500,000.00

10- Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva 300,000.00

11- Izgradnja stadiona sa atletskom stazom 100,000.00

12- Izgradnja nove sportske sale 60,000.00

13- Izgradnja sportske sale u OŠ “LPO” 20,000.00

14- Izgradnja prihvatilišta za kućne ljubimce 70,000.00

15- Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg značaja 50,000.00

16- Rekonstrukcija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladin  doma, sa osvjetljenjem Ćipura i Biljarde 20,000.00

17- Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe

     socijalnog stanovanja. 140,000.00

18- Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada 50,000.00

19- Izgradnja i opremanje “Centra za kulturu Prijestonice” 50,000.00

20- Komunalno opremanje i sanacija objekata u Biznis zonama 150,000.00

                                                                              SUMA I 3,260,000.00

21* Izgradnja Fudbalskog stadiona na Cetinju 1,380,000.00

22* Izgradnja kompeksa objekata Akademije umjetnosti 300,000.00

23* Izgradnja izložbenog prostora na Cetinju 110,000.00

24* Rekonstrukcija objekta Dječije bolnice 300,000.00

25* Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže 800,000.00

                                                                              SUMA II 2,890,000.00

U K U P N O I + II 6,150,000.00

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI POVODOM NACRTA PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2019. GODINU

Osnov za izradu i donošenje Godišnjeg programa razvoja Prijestonice, definisan je Zakonom o Prijestonici (“Sl.list CG”, br. 51/17 od 03.08.2017.godine).

Za potrebe razvoja Prijestonice, u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu.

Sredstvima u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, finansiraju se:

-projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta; razvojni projekti; infrastrukturni projekti;

-projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa; projekti za valorizaciju turističkih potencijala; -projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva i -ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Sredstva se planiraju kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg zakona o budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju kapitalnog budžeta.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata upućen je organima lokalne uprave, javnim službama čiji je osnivač Prijestonica, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama i zajednicama.

Imajući u vidu navedeno, a u skladu sa članom 31 Zakona o Prijestonici („Službeni list CG“, broj 51/17), Prijestonica Cetinje organizovala je javnu raspravu o Nacrtu Programa razvoja Prijestonice za 2019. godinu.

Poziv za Javnu raspravu objavljen je na web sajtu Prijestonice (www.cetinje.me) dana 10. septembra 2018. godine. Uz javni poziv, na web stranici Prijestonice objavljen je Program javne rasprave, kao i Nacrt Prograna razvoja Prijestonice za 2019. godinu, uz kontakt za dostavljanje predloga, komentara i sugestija na dokument koji je predmet javne rasprave. Javna rasprava, u trajanju od deset dana, zaključena je organizacijom centralne javne rasprave 20. septembra 2019. godine u Skupštinskoj sali Prijestonice.

Od vremena poziva za dostavljanje prijedloga i za vrijeme trajanja javne rasprave, pristiglo je ukupno 136 prijedloga projekata iz različitih oblasti.

Imajući u vidu potrebu nastavka realizacije višegodišnjih projekata, započetih u predhodnom periodu, kako od strane Prijestonice, tako i od strane nadležnih državnih organa, koji se realizuju preko Direkcije Javnih radova, isti su kao prioriteti uvršteni u Program za 2019. god. Poštujući sve dostavljene predloge projekata za koje su predlagači smatrali da bi doprinijeli razvoju grada u narednoj godini, kao i konstruktivne prijedloge učesnika Javne rasprave, izvršena je analiza kroz prioritete, mjere i potrebne aktivnosti u određenoj oblasti, za realizaciju konkretnog projekta.

Kako se pojedini predloženi projekti mogu finansirati iz Budžeta Prijestonice ili iz drugih izvora, kao I činjenicu da su neki projeti finansijski veoma zahtjevni, isti se nijesu našli u Programu za 2019. godinu.

Cijeneći važnost i tih projekata data je sugestija da se uvrste u Strateški plan razvoja Prijestonice za naredni period.

U Nacrtu Programa za 2019. godinu, našlo se 24 prioritetna projekta.

Prikaz svih pristiglih projekata

-Br.

-Naziv predloženog projekta

-Predlagač projekta

-Oblast

-Stav

1

-Uvođenje sistema dvije kante za sakupljanje komunalnog otpada

ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice, zaštita životne sredine/upravljanje otpadom

Prijedlog nije prihvaćen zbog neispunjenosti prethodnih aktivnosti

2

-Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

-infrastrukturni projekti,

-zaštita životne sredine/upravljanje otpadom

-Prijedlog nije prihvaćen jer se finansira iz drugih izvora finansija – MORT –

3

-Izrada Plana sanacije neuređenog odlagališta otpada na lokaciji “Crna Greda

-zaštita životne sredine

-Prijedlog nije prihvaćen iz razloga prioriteta drugih projekata

4

-Dopuna sadržaja Kapele na Novom Groblju

-komunalna oblast

-Prijedlog nije prihvaćen jer će se navedene aktivnosti finansirati iz drugih izvora finansija

5

-Identifikacija i kupovina nepokretnosti za neopasni građevinski otpad i skladištenje zelenog otpada

-Sekretarijat za komunalne djelatnosti

-ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice – komunalna oblast

– Prijedlog nije prihvaćen za 2019. godinu

6

-Identifikacija i kupovina nepokretnosti za stočno groblje

-ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice,

-komunalna oblast

-Prijedlog nije prihvaćen prihvaćen za 2019. godinu

7

-Projekti za navodnjavanje na javnim zelenim površinama (Bulevar i kružni tokovi)

-ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice,

-komunalna oblast

-Prijedlog nije prihvaćen jer će se finansirati iz drugih izvora finansija

8

Izrada studije saobraćaja I Projekat regulacije saobraćaja na teritoriji Prijestonice

-ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice,

-komunalna oblast

-Prijedlog nije prihvaćen je r će se predloženi projekat realizovati iz drugih izvora finansija

9

-Projekat rekonstrukcije i izvođenje radova na putu Han Mašanović a- Građani (11,5 km)

-infrastrukturni projekti

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

10

-Izrada stručne podloge- Studije zaštite sa revizijom za “Njegošev park”, “park 13 jul” i parka u dvorištu Dječije bolnice

-projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa i zaštiti životne sredine

-Pijedlog je prihvaćen

11

-Izrada studije zaštite za Borovika i Borovički potok

-projekti na očuvanju kulturno istorijskog I prirodnog nasljeđa i zaštiti životne sredine

-Pijedlog nije prihvaćen za realizaciju Programa u 2019.godini.

12

-Izrada studije zaštite za bukove šume na Obzovici

-Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne

-Sredine projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa i zaštiti

životne sredine

-Pijedlog nije prihvaćen za realizaciju Programa u 2019.godini

13

-Monitoring vazduha i ispitivanje zemljišta

-projekti na očuvanju kulturno istorijskog I prirodnog nasljeđa i zaštiti životne sredine

-Prijedlog nije prihvaćen

14

-Promocija Arhunske konvencije

-projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa i zaštiti životne sredine

Prijedlog nije prihvaćen iz razloga prioriteta drugih projekata

15

-Sanacija zgrade MZ Bata

-Sanacija/rekonstukcija i izgradnja objekata lokalnogkaraktera

-Projekat se realizuje iz drugih izvora finansiranja

16

Asfaltiranje seoskih puteva u ukupnoj dužini od 21 km za zaseoke:

-Lokalni /Nekategorisani putevi

Prijedlog je djelimično prihvaćen: Zaljut 2 km, Lipa 4 km, Trnjine 4 km, Grab 2 km, Čelino 2 km, MZ Bata Dobra Gora 2 km, Prentin Do 5 km

17

-Probijanje novih puteva u ukupnoj dužini od 10 km za zaseoke:

-Nekategorisani putevi

-Prijedlog je djelimično prihvaćen: Plate 2 km, Borov Do 2 km, Rpavac 4 km, Cerev Do 1 km. Grog 1 km.

18

Rekonstrukcija “Državne vode”

-vodosnabdijevanje/vodoprivreda

Prijedlog je djelimično prihvaćen

19

Rješavanje pitanja prostornih kapaciteta za funkcionisanje RTV Cetinje – cca 250m2

RTV Cetinje

-projekti od značaja za Prijestonicu

Prijedlog je djelimično prihvaćen

20

-Obezbjeđivanje prostora za medicinski otpad

-Izgradnja objekata lokalne infrastrukture za potrebe zdravstva

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog programa

21

-Izgradnja/rekonstrukcija ambulante na Njegušima

-JZU Dom zdravlja

-Izgradnja objekata lokalne infrastructure za potrebe zdravstva

-Prijedlog je prihvaćen

22

-Rekonstrukcija Doma Zdravlja Cetinje i izrada toaleta i lifta u atrijumu za lica sa invaliditetom

-Izgradnja objekata lokalne infrastrukture za potrebe zdravstva

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019. godinu

23

-Rekonstrukcija i prenamjena stare Dječije bolnice

-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja

-Prijedlog je prihvaćen

24

-Rekonstrukcija pristupnih saobraćajnica i izgradnja novih parking prostora unutar bolničkog kruga

-JZU Danilo I

-Izgradnja lokalne infrastrukture i objekata od lokalnog značaja

-Prijedlog nijeprihvaćen za 2019. godinu

25

-Izgradnja objekta za odlaganje medicinskog otpada

-Komunalna oblast od opšteg značaja

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog programa

26

-Rekonstrukcija sportske sale JU OŠ “NJEGOŠ”

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog nije prihvaćen

27

-Izgradnja nove sportske dvorane na mjestu poligona malih sportova (min kapaciteta 2.500 mjesta)

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog je prihvaćen

-višegodišnji projekat započete su aktivnosti u 2018. godini

28

-Izgradnja novog otvorenog terena za male sportove u dvorištu osnovne škole u Bajicama

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.g.

29

-Izgradnja spotrskog stadiona za atletiku-Humci

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog je prihvaćen

-višegodišnji projekatzapočete su aktivnosti u 2018. godini

30

-Rekonstrukcija krova sportske dvorane u Sportskom centru “Lovćen” Cetinje

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Predlog nije prihvaćen za 2019.godinu

31

-Rekonstrukcija sportske sale “Mješovita stručna škola” Cetinje

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Predlog nije prihvaćen za 2019.godinu

32

-Rekonstrukcija otvorenog terena OŠ”Njegoš”

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Predlog nije prihvaćen za 2019.godinu

33

-Rekonstrukcija otvorenog terena JU Gimnazija

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

.Predlog nije prihvaćen zbog ograničenih finansijskih sredstava

34

-Rekonstrukcija otvorenog terena u naselju “KONGO”

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Predlog nije prihvaćen zbog ograničenih finansijskih sredstava

35

-Rekonstrukcija sportskog terena u dvorištu “ Divizije”

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog nije prihvaćen jer će se realizovati iz drugih finansijskih sredstava

36

-Rekonstrukcija otvorenog sportskog terena naselje “Govedarnik”

-Sekretarijat za kulturu sport I mlade

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

37

-Osnivanje JU “Centar za kulturu“ Prijestonice Cetinje”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

38

Iznalaženje mogućnosti boljih prostornih I smještajnih kapaciteta JU narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

39

-Sanacija spomen obilježja “Lovćenska vila” i “Obeliska” u Bajicama

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata kulture

-Prijedlog nije prihvaćen

40

-Rekonstrukcija učionice u OŠ “Boro Vukmirović” na Rijeci Crnojevića

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Predlog nije prihvaćen za 2019.godinu

41

-Postavljanje zaštitne ograde školskog dvorišta OŠ “Boro Vukmirović” na Rijeci Crnojevića

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-prijedlog nije prihvaćen

42

-Rekonstrukcija krova zgrade JU “Gimnazija”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen iz razloga nepostojanja objedinjene tehničke dokumentacije za kompletan objekat škole

43

Rekonstrukcija zgrade zgrade JU “Gimnazija”

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen jer se predloženi projekat realizuje iz drugih izvora finansiranja

44

-Postavljanje zaštitne ograde školskog dvorišta OŠ”Šunjo Pešikan”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen

45

-Hortikukulturalno uređenje školskih dvorišta

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen 46 Sanacija krova

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen iz razloga nepostojanja objedinjene tehničke dokumentacije za

kompletan objekat škole

46

-Sanacija igrališta u dvorištu škole JU Srednja likovna škola “ Petar Lubarda”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog je djelimično prihvaćen.

-Započete aktivnosti u 2018. godini

48

-Obezbjeđivanje prilaza školi vozilima hitne pomoći, vatrogascina i dostavnim vozilima

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen jer se projekat realizuje iz drugih izvora finansiranja

49

-Izrada tehničke dokumentacije za BCH

-Izrada projekata/studija

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.g

50

-Izrada tehničke dokumentacije za Vučedolsku ulicu

-Infrastrukturni projekti

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.g

51

-Otkup objekata na dvorskom trgu za potrebe Etnografskog muzeja

-NVO “CETINJE MOJ GRAD” i Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

Prijedlog nije prihvaćen

52

-Identifikacija objekta za smještaj “Centra za kulturu” sa bioskopskom salom, salom za KUD “Njegoš”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

-Prijedlog je prihvaćen

53

-Izgradnja i rekonstrukcija sportskuh objekata, Stadion “Humci”, Sportska Dvorana,

otvoreni poligoni

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija sportskih objekata

-Prijedlog je prihvaćen

54

Studija ulica

-Izrada projekata/studija

-Prijedlog nije prihvaćen jer će se navedeni projekat realizovati iz drugih izvora

55

-Formiranje Centra za kulturu Prijestonice

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

56

-Otvaranje Gradskog bioskopa

-Prijedlog nije prihvaćen

57

-Pripremne radnje za institucionalizaciju: Cetinjskog prijestoničkog hora, Cetinjske gradske muzike u okviru “Centra za kulturu”

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

58

-Inteziviranje radova na izgradnji Akademije umjetnosti i Gradskog stadiona

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata

-Prijedlog je prihvaćen

-Operacionalizacija poslova oko dogradnje Državnog arhiva

Prijedlog nije prihvaćen zbog nedostatka finansijskih sredstava

60

-Rješavanje rezidencijalnog smještaja princa Nikole Petrovića i pokretanje “Cetinjskog likovnog bijenala”

 -Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

61

-Pokretanje inicijative za “Pozorišni muzej” i “Pozorišni institut”

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata kulture

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

62

-Nastavak aktivnosti na obnovi hotela “Lokanda”

-NVO “Crnogorski i Kulturni forum”Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

63

-Otkup kompleksa EI “OBOD”

-Prijedlog je prihvaćen

64

-Plan revitalizacije i buduće eksploatacije “ Cetinjske pećine”

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

65

-Stavljanje u funkciju stare bolnice “DANILO I”

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata zdravstva

-Prijedlog nije prihvaćen iz razloga prioriteta drugih projekata

66

-Napraviti planove za otkup palata Vukotića, Vujovića, Đukanovića,Milanovića I Belgijskog poslanstva za potrebe smještaja državnih institucija i proširenje Etnografskog muzeja

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata kulture

-Prijedlog nije prihvaćen

67

-Inicijativa za valorizaciju “Tehničkog muzeja” u dogovoru sa CEDIS-om

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.g

68

-Pristupiti institucionalizaciji “Muzeja knjige” na Cetinju

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata kulture

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

69

-Izgradnja sportske hale na mjesto poligona malih sportova

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata

-Prijedlog prihvaćen

70

Dovršiti aktivnosti na premještanje Ministarstva vanjskih poslova u prostorije “Ruskog poslanstva”

-Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata kulture

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

71

-Izvršiti organizacione i kadrovske radnje radi aktiviranja TV Cetinje

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne može finansirati iz ovog Programa

72

-Rekonstrukcija prostorija KUD “Njegoš”

-KUD “NJEGOŠ” i Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata

-Prijedlog nije prihvaćen

73

-Izgradnja i rekonstrukcija distributivne mreže za snabdijevanje vodom Cetinja (I,II i dio III faze)

-Infrastrukturni projekti

-Prijedlog je prihvaćen

-višegodišnji projekat započete aktivnosti u 2018. godini

74

-Izrada glavnog projekta I rekonstrukcija i sanacija cjevovoda PK “Velja Gora”- PK “Lašor” i izrada distributivnog cjevovoda na istoj dionici u dužini od 1600m

-DOO “Vodovod I kanalizacija” Cetinje

-Infrastrukturni projekti

-Prijedlog je prihvaćen

75

-Izrada glavnog projekta I rekonstrukcija i sanacija transportnog cjevovoda PK “Lašor”- R “Sandin vrh” I distributivnog cjevovoda PK “Lašor”- R “Zagrablje” u dužini od 1500 m

-Infrastrukturni projekti

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

76

-Rekonstrukcija i sanacija PS “Višnjica”

-Infrastrukturni projekti

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

77

-Izrada Projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade bivšeg Austrougarskog poslanstva za potrebe “FCJK” za čem su saglasnost dali: Ministarstvo kulture i Fakultet za crnogorski jezik

-Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen iz razloga prioriteta drugih projekata

78

-Iznalaženje mogućnosti boljih prostornih i smještajnih kapaciteta JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš”

-JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš”i Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture i obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.g

79

-Rekonstrukcija stare Dječije bolnice

-Služba zaštite i spašavanja i Izgradnja/rekonstrukcija I adaptacija objekata zdravstva

-Prijedlog je prihvaćen

80

-Rekonstrukcija postojećih prostorija sa ciljem otvaranja “servisa rane intervencije”

-JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

81

-Nabavka asistivne tehnologije/opreme

-Prijedlog je prihvaćen

82

-Izrada Bazena za vodu kapacitete 1000 m3

-vodosnabdijevanje

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

83

-Asfaltiranje dijela puta Kobilji Do-Savine kruške 1 km

-Sanacija lokalnih puteva

-Prijedlog nije prihvaćen

84

-Nasipanje oštećenih djelova puta Podbukovica, Kobilji Do, Rokoče

-MZ Trešnjevo i Sanacija lokalnih puteva

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

85

-Sanacija velike sale zadružnog doma u Trešnjevu

-Objekti od lokalnog značaja

-Predlog nije prihvaćen

86

-Probijanje puta Trešnjevo-Papratni DO dužine 1800m

-Nekategorisani putevi

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

-Prijedlog nije prihvaćen

87

-Probijanje puta Kobilji Do – Čumavica dužine 2500 m

-Nekategorisani putevi

-Prijedlog nije prihvaćen

89

-Rešavanje problema vodosnabdijevanja, jer u ljetnjem period nema vode

-vodosnabdijevanje

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

90

-Asfaltiranje 20 km puta

-Lokalni putevi

-Prijedlog nije prihvaćen

91

-Izgradnja javne rasvjete

-Objekti od lokalnog značaja

-Prijedlog nije prihvaćen

92

-Otvaranje prodavnice

-Prijedlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti nefinansira iz ovog programa

93

-Rekonstrukcija ambulante MZ Čevo

-Objekti od lokalnog značaja

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

94

-Rekonstrukcija kancelarije

-Objekti od lokalnog značaja

-Predlog nije prihvaćen za realizaciju iz Programa za 2019.

godinu.

95

-Rekonstrukcija crkve

-Predlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne finansira iz ovog Programa

96

-Izgradnja kapele

-Objekti od lokalnog značaja

-Prijedlog je prihvaćen započete aktivnosti u 2018. godini

97

-Zamjena stubova za snabdijevanje električnom energijom

-Elektroprivreda

-Prijedlog nije prihvaćen jer nije u nadležnosti lokalneuprave i finansira se iz drugih izvora

98

-Izgradnja puta CT-Čevo

-infrastruktura

-Prijedlog nije prihvaćen je nije u nadležnosti lokalne uprave

99

-Širenje kapaciteta Hotela “Sport IN”

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog nije prihvaćen zbog ograničenih finansijskih sredstava

100

-Rekonstrukcija Sportske dvorane “Vojni stan” DOO “Sportski centar” Cetinje

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.g

101

-Unapređenje energetske efikasnosti-sanacija krova i prozora

-Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

102

-Izgradnja objekta za obavljanje poslova Službe za pogrebne usluge

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog jedjelimično prihvaćen

103

-Nabavka specijalnog vozila sa korpom-platformom za održavanje javne rasvjete DOO “Komunalno” Cetinje

-Nabavka opreme javnim preduzećima

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

104

-Nabavka hidrauličkih priključaka za horizontalno i vertikalno košenje javnih zelenih površina

-Nabavka opreme javnim preduzećima

-Prijedlog je prihvaćen

105

-Rekonstrukcija i opremanje restoranskog dijela autobuske stanice

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog nije prihvaćen

106

-Rekonstr/adaptacija seoskog doma

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

107

-Nabavka opreme za sportski teren

-MZ Dobrsko selo

-Prijedlog nije prihvaćen

108

-Asfaltiranje seoskog puta od Lipske pećine do Ćelije Dobrske dužine 1,5 km

-Prijedlog nije prihvaćen

108

Obezbjeđivanje biciklističkih i šetačkih staza i Turistička signalizacija

-Prijedlog nije prihvaćen za realizaciju iz Programa za 2019. godinu

109

-Izrada projektne dokumentacije za parterno uređenje naselja “GIPOS”

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

110

-Izrada projektne dokumentacije za uređenje naselje “KONGO”

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

111

-Izrada projektne dokumentacije za uređenje naselja “Jusovače”

-Direkcija za investicije i razvoj

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

112

-Izrada projektne dokumentacije za uređenje naselje “Luke Ivaniševića”

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

113

-Izrada projektne dokumentacije za BCJ

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

114

-Asfaltiranje puta do Lipske pećine

-Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

115

Probijanje putnog pravca Klačine Paprati Ćeklićki-1km

-MZ Ćeklići i Sanacija lokalnih puteva

-Prijedlog nije prihvaćen jer će finansirati iz drugih izvora

116

-Asfaltiranje puteva u Petrov do, Ubli Ćeklićki i Dragomi do – 700m

-Sanacija lokalnih puteva

-Prijedlog nije prihvaćen jer će finansirati iz drugih izvora finansija

117

-Adaptacija doma MZ Ćeklići

-Objekti od lokalnog značaja

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

118

-Asfaltiranje puteva Dolovi-Biblji do-1km

-Sanacija lokalnih puteva

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

119

-Izgradnja školske fiskulturne sale JU “LPO”

-Prijedlog je prihvaćen

120

-Rekonstrukcija škole

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

121

-Uređenje dvorišta

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

122

-Izgradnja zgrade za zaposlene u Prijestonici Cetinje

-Nikola Turčinović

-Prijedlog nije prihvaćen za realizaciju iz Programa za 2019.g

123

– Sanacija krova Doma kulture

-MZ Bokovo

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

124

-Nabavka sportskih rekvizita

-Predlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne finansira iz ovog Programa

125

Asvaltiranje Stanišina jama-Bokovo 2,0 km

-Prijedlog nije prihvaćen

126

-Sanacija puta Crna Greda-Brdo Bokovsko 4,7 km

-Prijedlog nije prihvaćen

127

-Izgradnja repetitora za poboljšanje TV signala

-Prijedlog nije prihvaćen jer nije u nadležnosti lokalne uprave

128

-Bušenje terena za pronalaženje podzemnih voda

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

129

-Sanacija krova Osnovne škole

-Predlog nije prihvaćen iz razloga ograničenih finansijskih sredstava

130

-Krečenje i opremanje biblioteke koja je u fazi otvaranja

-Predlog nije prihvaćen jer se ova vrsta aktivnosti ne finansira iz ovog Programa

131

-Uređenje puta Dolosko korito-Ivanova aluga

-MZ Ubli Čevski

-Prijedlog nije prihvaćen

132

-Rekonstrukcija regionalnog puta Danilovgrad-Čevo

-Predlagač: NVO “Katunska nahija”- Podgorica

-Direkcija za saobraćaj

-Prijedlog nije prihvaćen jer nije u nadležnosti lokalne uprave

133

-Vodosnabdijevanje zaseoka Gornji i Donji pipac

-Predlagač: Mještani zaseoka Gornji i Donji pipac

-Prijedlog je djelimično prihvaćen

134

-Izgradnja i adaptacija objekata kulture

-Predlagač: MZ Ljubotinjsko Građanska

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019.godinu

135

-Izgradnja lokalne infrastrukture i objekata od opšteg značaja

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019. godinu

136

-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja

-Prijedlog nije prihvaćen za 2019. godinu

PRIJESTONICA CETINJE – GRADONAČELNIK – mr Aleksandar KAŠĆELAN

PRILOG PRIPREMIO I LIKOVNO OPREMIO – VESKO PEJOVIĆ

Jedan komentar

 1. Armus

  12. Oct, 2018

  A zgrada Banasevica u Medovinu?

Vaš komentar