Archive for June, 2015

Četiri godišnja doba Jagode Popović

Četiri godišnja doba Jagode Popović

Posted on18. Jun, 2015 by .

0

Druga samostalna izložba Jagode Popović, koju je posvetila strastvenom baroknom virtouzu na violini Vivaldiju i njegovoj kompoziciji “Četiri godišnja doba”, otvorena je u utorak 16. juna 2015. godine u Studiju Josip Račić – Moderne galerije u Zagrebu…

Continue Reading

Anelino veče

Anelino veče

Posted on16. Jun, 2015 by .

1

Kon­cert i iz­lo­žba sli­ka „Oko me­ne” svestrane mlade umjetnice Ane­le Čin­drak, iza­zvao je ve­li­ko in­te­re­so­va­nje pu­bli­ke ko­ja se u četvrtak veče (11. juna 2015. godine), oku­pi­la na pla­tou is­pred Cr­no­gor­ske ga­le­ri­je umjet­no­sti „Mi­o­drag Da­do Đu­rić” na Ce­ti­nju. Po­sje­ti­o­ci ovog do­ga­đa­ja, po­red uži­va­nja u kon­cert­nom pro­gra­mu to­kom ko­jeg je Ane­la, za­jed­no sa svo­jim go­šćama Eden Se­ku­lo­vić (vi­o­lon­če­lo), Bo­ži­com De­lić (vi­o­li­na), Mi­le­nom Kan­ka­raš (kla­ri­net) i Džej­lom Čin­drak (vi­o­la), iz­ve­la dje­la Her­mo­sa, Pja­co­le i Ga­li­ja­na, ima­li su pri­li­ku da vide i 15 nje­nih sli­ka na ko­ji­ma do­mi­ni­ra­ju mo­ti­vi Ce­ti­nja…

Continue Reading

Veče Mocarta

Veče Mocarta

Posted on13. Jun, 2015 by .

0

U subotu 06. juna 2015. godine u novim prostorijama Matice crnogorske Ogranak Cetinje održan je Koncert kamerne muzike pod nazivom “Veče Mocarta”. Na repertoaru su se našla poznata djela Volfganga Amadeusa Mocarta: dvije Sonate za violinu i klavir, K 301 i K 304, i Klavirski kvartet K 478. a program je izveo kvartet: Maja Popović (klavir), Perin Kinkin (violina), Vladislava Drašković (viola) i Vladimir Drobnjak (violončelo)…

Continue Reading