Inicijativa za otvaranje ulice “13 novembar”

Inicijativa za otvaranje ulice “13 novembar”

Posted on 14. Apr, 2014 by in Budućnost Cetinja, Saobraćaj

PRIJESTONICA CETINJE

-Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora –

Građanska inicijativa za otvaranje ulice “13 novembar”

……………………………………………………………………………………………………………

Podnosilac: Vesko Pejović sa Cetinja, izvršni direktor NVO „Cetinje moj grad“

………………………………………………………………………………………………………………………………

POVOD ZA INICIJATIVU

Pregradjena trotoarom - Skadarska ulicaPočetkom osamdesetih godina, tada “Skadarska” a danas ulica “13 novembar” iz neutemeljenih razloga, zatvorena je za jednosmjerni saobraćaj tako što je  na mjestu ukrštanja sa Grahovskom ulicom pregrađena trotoarom. Tako ulica “13 novembar” skoro trideset godina nedopustivo figurira u prostoru sa neadekvatnim urbanističkim rješenjem i stvara velike probleme u funkcionisanju kolskog i pješačkog saobraćaja, posebno petkom kada je “pazarni” dan.

Kako je sa sjeverne strane predviđeno (jedino) motorizovano dopremanje artikala na pijacu i njihovo odvoženje sa pijace pomenuto rješenje  stvorilo je velike probleme u funkcionisanju kolskog i pješačkog saobraćaja na ovom potezu jer, nakon što se roba za pijacu istovari – automobili ne mogu napustiti tu ulicu kao ranije u pravcu autobuske stanice već se moraju okretati na uzanom prostoru (blizu Talove trafike) punom pješaka i izlaziti na ionako saobraćajem preopterećenu Bajovu ulicu.

Zatvaranje ove ulice za jednosmjerni saobraćaj uzrokovalo je i drugim danima  veće saobraćajno opterećenje Bajove ulice i “sporije” izlaženje automobila iz centra Cetinja.

Na sjednici Senata Prijestonice od 10.02.2014 godine razmatrana je mogućnost otvaranja za saobraćaj  ove ulice i konstatovano da “postojeća infrastruktura u ulici i ulicama koje je  okružuju, ne dozvoljava njeno otvaranje za saobraćaj”.

Kako se uskoro (za otprilike mjesec dana) očekuje razmatranje inicijativa za izmjene DUP-a Istorijskog jezgra Cetinja ocijenio sam da je to možda zadnja prilika da se ovaj propust ispravi pa ću sjutra predati ovu Inicijativu – Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora Prijestonice Cetinje a s obzirom da je ovaj sajt prava adresa na koju treba objavljivati sve što je od interesa za ljepšu sadašnjost i bolju budućnost Cetinja, koristim priliku da Vas upoznam sa idejom za koju sam siguran da je “prava” jer predloženo rešenje eliminiše problem instalacija … Od vas očekujem da je ocijenite i ako Vam se dopadne – PODRŽITE – jer će na taj način ona imati veću “težinu”.

Poštovani,

Obraćam Vam se s molbom da  se u okviru izmjena Detaljnog urbanističkog plana (DUP – a) i Urbanističkog plana (UP – a) Istorijskog jezgra Cetinja razmotri mogućnost povezivanja ulica 13. Novembra i Grahovske. Trenutno stanje je takvo da se ulica  13. Novembra završava kao slijepa ulica, sa parkingom na lijevoj strani gledano od ulilce Baja Pivljanina. Pošto se u nastavku kolovoza nalazi šaht čije bi izmještanje dovelo do većih komplikacija, predlažemo da se izvrši zamjena pozicija parkinga i kolovoza – tzv. diskontinuitet u situacionom planu. Na ovaj način problem instalacija u ovoj zoni, koji se navodi kao ključni razlog zbog kojeg se ne može otvoriti ulica “13 novembra” za saobraćaj – bio bi prevaziđen. Vozila bi izlazila na Grahovsku ulicu sa pravom skretanja na desnu stranu jer je kružni tok blizu …

PRILOG 1PREDLOG RESENJA ZA OTVARANJE ULICE 13 NOVEMBRAPrilog 1.

Postojeće stanje sa parkingom na lijevoj strani i šahtom u nastavku kolovozne konstrukcije. U prilogu se vidi da je širina parking ista kao i širina ulice koja ga opslužuje, tako da bi u slučaju usvajanja ove inicijative, poprečni profilulice bio zadržan.

Prilog 2.

Planirano stanje na kojem je prikazana zamjena pozicija parkinga i kolovoza. Na mjestu priključka pojavila bi se rampa zbog razlike u nivelaciji izmedju ove dvije ulice. Pošto je razlika u visini gornje ivice asfalta u Grahovskoj ulici i parkinga u ulici 13.Novembra, oko 30 cm to ne bi predstavljalo značajan problem za realizaciju ovog rješenja.

TRAJEKTORIJA MERODAVNOG KOMUNALNOG VOZILADiskontinuitet koji se predlaže kaorješenje u ovom slučaju je čest primjer regulacije saobraćaja u brojnim  gradovima.

Dimenzije diskontinuiteta proizilaze iz uslova prohodnosti mjerodavnog vozila (po pravilu mjerodavno komunalno vozilo) i mimoilaženja (obilaženja) ovih vozila kada, kod užih poprečnih profila, to nije moguće na dionici između dva diskontinuiteta.

Podrazumijeva se da elementi diskontinuiteta pristupne ulice moraju biti posebno obrađeni sa vizuelnog stanovišta (npr. Drugačija površina kolovoza, sadnja drveća i sl.) i dodatno osvijetljeni kako bi se vozačima skrenula pažnja na posebne uslove vožnje. Često se u području diskontinuiteta situacionog plana izvodi nivelaciono izdizanje kolovozne površine kako bi se dodatno smanjile brzine kretannja vozila. U povoljnim prostornim uslovima moguće je, naročito kod novih lokanih mreža, izvršiti razdvajanje suprotno usmjerenih tokova u zonama mimoilaženja uz poštovanje standardnih dimenzija. Naravno mogućnosti atraktivnog oblikovanja prostora u ovom slučaju su višestruko uvećane.

Generalni koncepti formiranja diskontinuiteta u situacionom i nivelacionom planuDiskontinuiteti u situacionom i nivelacionom planu su takođe vrlo bitni elementi lokalne putne mreže koji doprinose smanjenju brzine kretanja vozila, odnosno umirenju saobraćaja. Oni se često mogu javiti kao izdvojeni elementi sa jedinim zadatkom prinudnog smanjenja brzina kretanja vozila sa ili bez mogućnosti mimoilaženja vozila. (sl. 6-20)

Generalni koncepti formiranja diskontinuiteta u situacionom i nivelacionom planu: a – izdizanje površine i b – samostalni elementi na krajevima.“ –izvor“ Planiranje i projektovanje sobraćaja u gradovima” – prof.dr Mihailo Maletin

Kroz ovu inicijativu pomenuti element situacionog plana puta bi imao i funkciju uštede, jer bi se na taj način izbjegle intervencije na pomenutom šahtu.

Kao što se vidi u tekstu, razliku u visini između ulica Grahovske i 13. novembra bi bilo moguće i ublažiti izvođenjem nivelacionog izdizanja na početku diskontinuiteta.

Pogled iz Grahovske ulicePogled iz ulice 13 novembra na predlozeno mjesto spajanja sa Grahovskom

Sl.1 Pogled iz Grahovske ulice

Sl.2 Pogled iz ulice 13. novembra

Od dimenzija (dužine) diskontinuiteta bi zavisio i broj parking mjesta koji bi preostao. Ali pretpostavka je da se broj ne bi zančajno promijenio (sa sadašnjih 17 na mogućih 14).

Ulica 13.Novembra ima izvedenu atmosfersku kanalizaciju tako da eventualna potreba dodavanja slivničkih šahtova ne bi predstavljala značajnu investiciju, ako bi došlo do realizacije ovog rješenja .

Takođe, dio ulice 13. Novembra od skretanja za pijacu do priključka sa Grahovskom ulicom bi bio organizovan kao jednosmjerna ulica, što bi značajno pojednostavilo organizaciju sobraćaja. Ovim bi se izbjeglo dodatno opterećivanje ulice Baja Pivljanina, i dio saobraćaja preusmjerio na Grahovsku ulicu i izlaz iz užeg centra grada kako u pravcu Sportske zone tako i prema Donjem kraju i izlazu iz grada, što bi doprinijelo boljem protoku automobilskog saobraćaja u centru Cetinja.

Vertikalnu i horizontalnu signalizaciju bi trebalo prilagoditi novom rješenju, nakon što budu usvojeni ostali elementi situacionog plana…

U nadi da ćete naći razumijevanja za ovu inicijativu, srdačno Vas pozdravljam.

Vesko Pejović 

PS: Ako bi se razmotrila mogućnost i izgradnje parkinga za Gradsku tržnicu, Sportski centar i Stadion FK”Lovćen” prema mojem idejnom rešenju koje je objavljeno na ovom sajtu (link: http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=11189) i eventualno prihvatila, otvaranje ulice 13 novembar za jednosmjerni saobraćaj dalo bi još veći efekat.

PARKING 900

28 Komentara

 1. Nikola

  15. Apr, 2014

  Inicijativa je potpuno opravdana. Predloženo rješenje je prosto da ne može biti prostije a potkrijepljeno je pravim primjerom iz knjige prof. dr Mihaila Maletina “Planiranje i projektovanje sobraćaja u gradovima” tako da vjerujem da će se ova Inicijativa podržati i realizovati. Čestitam.

 2. Petar Peja Martinović

  16. Apr, 2014

  Puna podrška Inicijativi čijom bi se realizacijom u znatnoj mjeri smanjili saobraćajni problem u ovom dijelu grada. Predloženo rješenje je elegantno i ne zahtijeva velika sredstva. Građani treba svojim komentarima i potpisima da masovno podrže ovu ideju. Hvala Vesku za uloženi trud i lijepo rješenje ove bitne i po meni neophodne intervencije.

 3. Dimitrije Poli Lekić

  16. Apr, 2014

  Ja sam emotivno vezan za Skadarsku ulicu jer je pamtim još od djetinjstva kao otvorenu za saobraćaj … Veskova Inicijativa je pravo rješenje da se greška sa njenim zatvaranjem iz osamdesetih godina ispravi. Svjedoci smo da je danas Bajova ulica postala “usko grlo” cetinjskog saobraćaja pa bi otvaranje ove ulice povećalo protok vozila iz centra i doprinijelo saobraćajnom rasterećenju… 100% podržavam ovu inicijativu …

 4. Zoran Šico Vujović

  16. Apr, 2014

  Odlično idejno rješenje kako sa vizuelnog tako I sa saobraćajnog aspekta. Moj prijatelj Vesko Pejović je primjenom šahovske kombinatorike “rokirao” ulicu I parking što za finalni proizvod ima sjajno rješenje postojećeg saobraćajnog problema.

 5. Miloš Mića Mitrović

  18. Apr, 2014

  Ideja je odlična jer je postojeće stanje nefunkcionalno. Na ovaj način se vozačima iz Bajove ulice skraćuje put za prilaz Sportskom centru, Donjem kraju, Autobuskoj stanici i izlazak iz Cetinja uz izbjegavanje semafora… Ništa se ne remeti jer samo parking i ulica mijenjaju funkciju na ovom dijelu Skadarske.

 6. Pajo Kadić

  18. Apr, 2014

  Slažem se sa predloženim rješenjem jer je jednostavno i efektno. Želio bih da vidim i njegovu skoru realizaciju.

 7. Beli Jablan

  18. Apr, 2014

  Konačno se pametan čovjek sjetio da na pravi način predloži otvaranje ove “slijepe” ulice koja je bila “ČEP” za protok saobraćaja u ovom dijelu grada. Nadam se da će ova inicijativa dobiti podršku nadležnih i da će biti realizovana.

 8. Nemanja Đurišić

  19. Apr, 2014

  Jos jedna izvanredna inicijativa, a od koga bi drugoga nego od g. Pejovića. Tako logično rješenje, kojim se rasterećuje saobraćaj u istorijskom jezgru, a kojeg do sada niko nije ovako genijalno razradio kao g. Pejović. Trebalo bi urgirati da se plan što prije usvoji, jer su u toku radovi na tom potezu, a kasnije intervencije bi bile mnogo skuplje. Uz postojeće regulisanje izlaza i ulaza u grad, ovo je onaj dio koji bi uokvirio cijeli projekat.

 9. Dimitrije Popović

  19. Apr, 2014

  Smatram da je prioritet u sklopu komunalnih problema Prijestonice Cetinje rekonstrukcija ulice “13 novembar”. Treba osigurati njeno puno funkcionisanje što je neophodno za saobraćajnu frekvenciju starim jezgrom Cetinja. U tom smislu adekvatno rešenje uz razradu svih najvažnijih tehničkih detalja nudi predlog Veska Pejovića. Bilo bi potrebno da se taj predlog što prije razmotri i usvoji kako bi se pristupilo njegovoj realizaciji

 10. Dragoslav Sakovic Musa

  19. Apr, 2014

  Mislim da je nije trebalo ni zatvarat Skadarsku ulicu i sad je šansa da se dugogodišnja greška ispravi. Rešenje koje je Vesko predložio dopada mi se i neiziskuje praktično nikakve troškove, naročito ako se sada to uradi u sklopu postojeće rekonstrukcije autobuske i novog ulaza u Cetinje …

 11. Vojo Stanković

  20. Apr, 2014

  Otvaranjem ove ulice rasterećuje se saobraćaj u starom jezgru Cetinja. Posebno će to doći do izražaja kada (uskoro) nova pjaca proradi … Potpuno sam zadovoljan sa rešenjem koje je predložio Vesko. Pošto je ono, po meni, dopuna postojećih radova oko novog ulaza u Cetinje, smatram da bi ga trebalo realizovati kroz ovu investiciju. Da zaključim: Nema nijednog valjanog razloga da se ova ideja ne realizuje!!!

 12. Peđa Vujović

  20. Apr, 2014

  Podržavam inicijativu jer je “pun pogodak”!!! Postojeće stanje je bilo neodrživo iz više razloga…

 13. Aleksandar Dajković

  20. Apr, 2014

  Inicijativa za ponovno otvaranje Ulice 13. novembra je svakako dobar potez. Upoznat sam da su postojali odredjeni tehnički problemi za otvaranje ulice, koji bi trebalo da ovim rješenjem budu prevaziđeni. Bitno je da je prvi korak, a to je priprema inicijative za Izmjene i dopune DUP-UP “Istorijsko jezgro” napravljen. Vesko, preporučio bih da saobraćajni inženjer detaljnije razradi ovo rješenje i samim tim otkloni sve nedoumice, koje sprečavaju realizaciju i podršku ovom projektu. Moje lično mišljenje je da ulicu treba otvoriti. Pozdrav za prijatelja!

 14. Vesko Pejović

  20. Apr, 2014

  Dragi prijatelju,
  Hvala za komentar.
  Mislim da je ova građanska inicijativa dovoljno obradjena da se može ocijeniti ideja a sve ostalo treba prepustiti nadležnom Sekretarijatu i stručnjacima jer CILJ GRADJANSKIH INICIJATIVA JE SAMO DA “POBUDE MOZAK” STRUČNJACIMA A NE DA DAJU JOŠ I GOTOVA TEHNIČKA RESENJA.
  Pošto je visinska razlika svega 30 cm na mjestu dje je planirano povezivanje ulica 13 novembar i Grahovske i kako su sporne instalacije u pravcu šahta sa obadvije strane a šaht je predloženim rešenjem dovoljno “zaobidjen” siguran sam da su stvoreni preduslovi za izradu projekta na temu otvaranja ulice 13 novembar.
  Prije razrade ideje analizirana je tehnička dokumentacija koju sam dobio iz Sekretarijata i predloženo rešenje je u potpunosti uskladjeno sa situacijom na terenu.

 15. Bozidar

  21. Apr, 2014

  Pred nama je jos jedan od mnogobrojnih Veskovih idejnih projekata posvećenih ljepšem Cetinju. Za ovaj projekat kao i za ostale (uredjene Dečanske, Podvožnjak, itd.) projekte već predstavljane na ovom sajtu, Vesko zaslužuje svako poštovanje i priznanje. Potrebno je imati entuzijazam i vjeru kakva je Veskova da bi se došlo do rezultata kao što je predstavljeno idejno rešenje.
  Nedostaje korak do izvodjačkog projekta i nada da će isti uskoro biti realizovan.
  Bilo bi idealno kad bi se Skadarska, Dečanska i Podvožnjak svezali u jedan projekat i izveli u najkraćem roku.

 16. ljiljana đurišić

  22. Apr, 2014

  Kad se zna postojeće stanje i kad se pogleda predloženo rješenje mislim da nije potrebno ništa obrazlagati. Jasno je da je “otvaranje” Skadarske ulice neophodno u cilju njene pune funkcionalnosti. Sigurno je sad pravi momenat da se to uradi s obzirom da su radovi u tom dijelu grada u toku.
  Nadam se da će predloženo rješenje od strane nadležnih dobiti zeleno svijetlo za realizaciju.
  srdačan pozdrav neumornom Pejoviću

 17. Radoslav Milosevic Atos

  22. Apr, 2014

  Otvaranje Skadarske ulice je sasvim logičan potez i vjerujem da će nadležni pravovremeno reagovati i da se neće zarobiti u birokratsku logiku! Pejoviću max podršku!

 18. Miki Lekić

  02. May, 2014

  Ova inicijativa je potpuno opravdana jer otvaranje (bivše)Skadarske ulice doprinosi boljem protoku saobraćaja. Samo rešenje je jednostavno I funkcionalno I po meni bi trebalo da se prihvati I što prije realizuje. Iskoristiću ovu priliku da kažem kako mi nije jasno zašto je širina Grahovske ulice smanjena toliko da sada ne može normalno (posebno zimi) proći ŠLEPER SA PRIKOLICOM.

 19. Dejan Milosevic

  04. May, 2014

  Mislim da bi svaki komentar bio suvišan jer ovo je idealno iz više razloga …

 20. Luka Lagator

  08. May, 2014

  Ulicu 13 novembar nikako ne treba ostaviti slijepom. Više je razloga za to, a prije svega, ružno je da ljudi koji dolaze od autobuske stanice, prije ulaska u grad naiđu na betonske prepreke I šahtove koji se sada nalaze na početku ove ulice kod OŠ NJEGOŠ. Ulica mora biti jednosmjerna, kao što si I predvidio, … Vesko, tvoj predlog je odličan, samo ima jedan problem, što se nažalost, realizacija odmiče u nedogled. Samo naprijed, SREĆNO.

 21. Zoran B. Martinović

  15. May, 2014

  Ideja otvaranja Skadarske ulice je dobra, jer povećava protočnost saobraćaja u tom dijelu grada (posebno je to bitno petkom, kada je pazarni dan) i čini komunikaciju u prostoru prirodnijom. Ostaje da se pitanja diskontinuiteta i razlike u nivoima adekvatno riješe i da se nadamo da izlazak iz Skadarske u Grahovsku, što je stvar vozačke kulture, neće biti mjesto saobraćajnih nezgoda. Sve aspekte takvog rješenja treba detaljno razmotriti i sa stručnog aspekta i sa aspekta potreba građana, pa će rješenje do kojeg se dođe biti sigurno kvalitetno.

 22. Dragan D. Martinović

  05. Oct, 2014

  Veliko “DA”

 23. maja krsic

  06. Mar, 2015

  Podrzavam inicijativu koja se tice ulice! I ne samo zbog ulice-podrzavam inicijativu Veska Pejovica ,borca za Cetinje, onakvo kakvo je nekda bilo.Jer, malo ko se toliko trudi da mu vrati, makar bezuspjesno, stari sjaj.
  Iskreno, Maja Martinovic Krsic

 24. Banja Kaluđerović

  20. Apr, 2015

  Vesko dragi, HITNO ne može ništa hitnije u gradu biti od otvaranja pomenute ulice sa čime bi se otvorila DUŠA grada!
  Ne moj nas štedjeti u bilo kojoj namjeri kad je ovo u pitanju. Još si na vrijeme da nas OKUPIŠ ne da se svađamo nego da naš grad PRIPAZIMO jer kad se za mjesec dana završe radovi na ovom potezu biće kasno.
  Mala investicija sa malo dodatnog angažovanja i vremena bi riješila po mene najveći trenutni problem u GRADU!

 25. AleksandarBajica Martinović

  08. Jul, 2015

  Poštovani, cijeneći sav tvoj entizijazam u cilju revitalizacije Cetinja i njegovih kulturno istorijskih vrijednosti, o čemu si postao prepoznatljiv i van granica Cetinja i drage nam domovine, ovaj put sa žaljenjem moram konstatovati da je inicijativa za otvaranje ulice “13 Novembra” u najmanju ruku, barem po mom skromnom mišljenju, potpuno promašena inicijativa. Iz više razloga. Kao prvo, postoji gradjevninski problem vezan za nivelaciju zemljišta, što bi i u inžinjerskom i u estetskom smislu predstavljalo problem i potpuni iskorak u odnosu na produžetak ulice. Drugo, otvaranjem ulice stvarala bi se još veća gužva kod ulaska na kapiju Osnovne škole “Njegoš” jer i sad vlada gotovo pravi kolaps kada se automobili roditelja parkiraju gotovo po sredini ulice u toku školske godine. Treće, s obzirom da se u ulici nalazi gornji ulaz u tržnicu i da ulicom cirkuliše ogroman broj pješaka, naročito petkom i prazničnim danima, otavranjem ulice bi se napravio još veći kolaps i stvorio još veći haos. Iskreno ne vidim ni jedan osnovan i niti realan razlog, ni ekonomski, niti estetski, za otvaranje ulice “13 Novembar”. Čak naprotiv, mislim da je ona ovakva kakva jeste gotovo idealna, i da moje mišljenje, siguran sam 100 % dijele svi stanari ove ulice što se može lako provjeriti. Srdačan pozdrav, Aleksandar Bajica Martinović.

 26. Blagota Tomović

  08. Jul, 2015

  Poštovani gospodine Pejoviću,
  sa žaljenjem moram konstatovati da sam u potpunosti razočaran ovom Vašom inicijativom, koja je u suštoj suprotnosti sa svim onim inicijativama koje ste do sada pokrećali i o kojima sam informisan putem medija. Prije svega iz razloga što u ovoj inicijativi ne vidim apsolutno ništa korisno ni za Cetinjane, ni za Cetinje, a ponajmanje za ljude koji žive u Skadarskoj ulici. Naime kao čovjek koji gotovo od svog rođenja živi u Skadarskoj ulici, mislio sam kao i gotovo sve moje komšije sa kojima sam pričao o ovoj ideji, da je na ovu priču još 80-tih godina konačno stavljena tačka, a koliko sam informisan od ljudi koji su imali učešća u izradi DUP-a “Istorijsko jezgro” Prijestonice, gotovo da ne postoje šanse da ovakav predlog prođe, prije svega iz razloga struke a zatim i zbog razloga što bi takva ulica, sa kosinom koja bi se neminovno morala praviti (ili će to rješenje ličiti na vijadukt ili viseći most), u svakom slučaju ne bi bilo lijepo. Koristim ovu priliku da Vas pozovem da početkom septembra mjeseca budete moj gost u stanu u kojem živim u Skadarskoj ulici, pa da zajedno sa mog prozora gledamo haos koji nastaje od ranih jutarnjih časova gotovo svakog dana, a naročito petkom i pazarnim danima, pa da poslije toga iskreno odgovorite da li i tada smatrate da je Vaša inicijativa opravdana ili bi otvaranje ulice dovelo do još većeg haosa.
  Što se tiče onog dijela Vaše inicajite vezanog za parking ispred Sportskog centra, sa tim dijelom sam apsolutno saglasan i u tome pravcu imate moju podršku, jer se zaista radi o velikom problemu i mislim da bi se realizacijom tog dijela Vaše inicijative taj problem sanirao.

  Pozdrav.

 27. Vesko Pejović

  09. Jul, 2015

  Poštovani Aleksandre Martinoviću i Blagota Tomoviću,
  Pošto obadvojica živite u ulici 13 novembar (bivša Skadarska) i kako je sadržaj Vaših komentara (vezano za argumente koji ne idu u prilog otvaranju ove ulice za jednosmjerni saobraća) sličan, osjećam obavezu da Vam se ” u paketu” obratim sa nekoliko rečenica:
  -Raduje me što ste se javili i iznijeli svoje stavove jer se, po meni, jedino ukrštanjem i analizom argumenata stručnjaka i građana može doći do pravih rješenja.
  -Kao što ste vidjeli i ova moja dobronamjerna i od velikog broja građana podržana inicijativa obrađena je dosta kvalitetno tako da se u tekstu nalaze odgovori na neke Vaše sugestije (nivelacija zemljišta”, gužva petkom, …) pa ću se ovom prilikom osvrnuti samo na po meni nekoliko argumenata, koje sam juče saznao a zbog kojih ova inicijativa nije prihvaćena od strane obrađivača PRIJEDLOGA DUP-a STAROG JEZGRA CETINJA :
  -Gužva kod ulaza u školu
  Kako postoje široki trotoari za pješake (od Bajove i duž Grahovske) đaci mogu bezbjedno da dođu do ulaza u školu. Samo oni iz pravca Zelene zgrade treba da pređu pješački prelaz na mjestu ukrštanja Grahovske i Skadarske ulice, što ne može predstavljati nikakav problem iz vise razloga …
  -Blizina kružnog toka, takođe ne može biti problem jer je on udaljen preko 40 m.
  -Blizina radijusa-krivine za Novi ulaz u Grahovsku takođe nije nikakav valjani argument jer je i tu rastojanje barem 20 m a inicijativom je predloženo da se jednosmjerni saobraćaj iz Skadarske odvija isključivo skretanjem u desno (pri ulasku u Grahovsku ulicu) …
  -Visinska razlika takođe ne može biti problem jer se radi o nagibu 1cm/1m (razlika između nivoa Grahovske i Skadarske na mjestu predloženom za ukrštanje je svega 30 cm).
  -I na kraju ostaje vaš, po meni jedino logičan ali za mene ne i prihvatljivi argument: Stanari ove ulice, na neki način gube “mir” jer bi sada njihovom ulicom prošao po neki automobil…
  Znači, nemojte se uznemiravati ovom inicijativom jer će barem u sledećih 20 godina, stanje ostati kao što je sada.
  Srdacan pozdrav,
  Vesko
  PS
  Cilj ove a i drugih mojih inicijativa za ljepše Cetinje je samo da se uz učešće javnosti dođe do najboljeg rješenja …

 28. Blagota Tomovic

  10. Jul, 2015

  Poštovani Vesko,
  Ja svakako vjerujem da je Vaša inicijativa bila krajnje dobronajmjernog karaktera i da je podržana i od većine građana, ali isto ne krijem zadovoljstvo, koje je sigruan sam u to mišljenje svih stanara pomenute ulice, što je ova Vaša inicijativa odbijena. Svakako se slažem s Vama da se jedino ukrštanjem argumenata građana i struke može doći do pravih rješenja, ali samo želim da istaknem da konkretno za ovaj slučaj važnije je mišljenje i nas stanara pomenute ulice nego i nekih ostalih građana koji žive na drugim teritorijama našeg grada i koji kao mi ne osjećamo tu ulicu i način života u njoj. Zato vjerujem da smo svakako i mi iz ulice trebali biti upoznati sa ovom inicijativom i biti učesnik u rješavanju svih navedenih problema zbog kojih je i pokrenuta Vaša inicijativa. Samo ću Vam navesti jedan od aspekata koje možda drugi građani ne mogu osjetiti kao mi koji živimo tu. Ako se sjetite, prije rekonstrukcije Grahovske ulice, postojao je trotoar (U okvru kojeg nije bilo zelene površine) i zaustavna pozicija (da se tako izrazim) roditelja koji svakodnevno dovoze i odvoze djecu u “Njegoš”školu, bila je gotovo uz sami ula na kapiju u školi. Rekonstrukcijom navedene ulice u okviru trotoara projektom je ostavljen zeleni pojas, travnata površina, koja onemogućava zaustavljanje vozila na prethodnoj lokaciji, pa se ta zaustavna pozicija pomjerila za više od desetak metara i to u pravcu u kojem po Vašoj inicijativi je trebala da se otvori Skadarska ulica i da se spoji sa Grahovskom ulicom. Baš na tom mjestu đe bi trebale po Vašoj inicijativi da se ukršte dvije ulice, ujutro pri početku nastave i u vremenu završetka nastave, prave se najveće gužve i prave se često redovi automobila i od po više od desetak u nizu, naročito pri ružnom vremenu i kad su padavine. Po mom mišljenu u okviru trotoara koji je nastao nakon rekonstrukcije Grahovske ulice nije trebalo ostavljati zeleni pojas u okviru njega, do teritorije koja se graniči sa ulaznom kapije škole, jer je to doprinjelo stvaranju većih gužvi, a s druge strane nemarnošću građana većina njih prelazi pješke preko tih travnatih površina i zato taj dio travnjaka niti je izrastao od gaženja niti će se moći oporaviti, pa samime time i odudara od lijepo sređenog travnjaka koji je se nadovezuje u produžetku prema novonastalom kružnom toku.
  Na kraju bih još samo kratko dodao nešto što je vezi sa Vašim komentarom i to pri samo kraju u koje kažete da bi mi stanari izgubili mir jer bi se otvorila ulica i bilo bi više automobila. Svako od nas stanujući u na bilo kojoj teritoriji ili na bilo kojem mjestu, vremenom počne stvarati navike i način života. I ako je to možda manje važno u odnosu na realizaciju nekih projekata koji su veći za većinu građana jednog grada, ipak mislim da bi trebalo voditi računa i o mišljenu prije svega ljudi koji tu stanuju. Ja sam se gotovo rodio i odrastao u toj ulici i pamtim je kada je u njoj bilo više djece nego što je to nažalost danas, ali naši roditelji su bili mirni jer su mogli uvijek da nas puste da se sami igramo i družimo a da se ne boje da će nas neko udariti autom ili slično. Danas kao otac malog djeteta i ja imam tu slobodu da sa svojim djetetom izađem ispred zgrade i da nesmetano mu dam da vozi biciklo i sjutra se igra i druži sa ostalom djecom iz komšiluka ne strahujući da će mu se nešto desiti od strane vozača automobila. Opet ponavljam, za punu sam podršku svega što je u interesu cijelog grada i građana Cetinja, ali za ovu stvar nijesam iz više aspekata i nadam se da ćete i moje mišljenje dobronamjerno shvatiti kao iskreno iznošenje svojih misli i ako je moje mišljenje u manjini u odnosu na sve ostale komentare na ovom sajtu koji su vezani za ovu Vašu inicijativu.

  S poštovanjem, Tomović Blagota.
  “13 Novembar” br. 16

Vaš komentar