CETINJE DANAS, DECEMBAR 2009, Vesko Pejović

Posted on 04. Dec, 2009 by in Budućnost Cetinja, Cetinje danas

Vesko Pejovic 241209

Poštovani posjetioci sajta „Cetinje-mojgrad.org“, ukratko ću vas upoznati sa realizovanim projektima u periodu od mojeg posljednjeg javljanja na ovu temu, 25. aprila 2008. godine (tekst „CETINJE UOČI VASKRSA“) kao i o planovima sa lokalnog i državnog nivoa za period od sljedeće tri godine, kako biste mogli što bolje davati sugestije i ideje da Cetinje što prije postane moderna evropska prijestonica i da ljudi u njemu što kvalitetnije žive.

 REALIZOVANI PROJEKTI

cetinjska magla

-Privodi se kraju realizacija projekta izgradnje 52 stambene jedinice za socijalno ugrožene građane Cetinja.

-Izgrađen je značajan dio trće trake na putu Podgorica-Cetinje i Cetinje – Budva.

ul sava burica

ulica sime matavulja

ulica bore stankovica

pavla rovinskoga nastavak

-Završena je rekonstrukcija ulice Sava Burića te ulica Sime Matavulja, Bore Stankovića, nastavka ulice Pavla Rovinskoga, kao i sanacija nekoliko gradskih i seoskih saobraćajnica.

svedsko naselje1

-Realizovan je projekat rekonstrukcije saobraćajnice u naselju „Švedske kućice“.

BULEVAR Nalivanje vodom

-Realizovan je projekat uređenja zelenih površina u Bulevaru crnogorskih junaka.

plato ispred sportskog centra

-Realizovan je projekat rekonstrukcije platoa ispred Sportskog centra.

stadion sa vjest travom3

-Realizovan je projekat izgradnje pomoćnog fudbalskog terena sa vještačkom podlogom.

-Realizovani su i projekti izgradnje malih sportskih poligona na gradskom i dijelu seoskog područja.

-Realizovani su projekti sanacije lokalnih puteva i prigradskih saobraćajnica u 2008. godini 2.874 metara (Pod granicom, pod Đinovim brdom, Humci, lokalni put u Bokovu,  i u 2009. godini 14.480 metara (Bogišin krš, Donje polje-Pod granicom, Donji kraj, Očinići-Poljane, Ugnji-Vrela, Predgrađe, Gornič, Ceklin, Njeguši, Meterizi-Dobrska župa, Mikulići i Čevo).

-Završena je prva faza rekonstrukcija vodovodnog sistema, odnosno detekcije i sanacije svih mjesta u gradskoj mreži gdje je curela voda, što je rezultiralo značajnim napretkom u snabdijevanju grada vodom.

-Pripremljena je projektna dokumentacija za sanaciju primarnog cjevovoda od Podgora do Višnjice.

-Realizovan je projekat izgradnje vodovoda u selu Drušići.

-Realizovana je opravka vodovoda u selu Njeguši.

-Realizovani su projekti obnove vodovodne mreže u Rijeci Crnojevića.

-Realizovan je projekat izgradnje vodovoda u selu Trešnjevo.

-Realizovan je projekat sanacije vodovoda u selu Čevo.

-Realizovan je projekat vodosnabdijevanja sela Dubova.

-Realizovan je projekat izgradnje vodovodnog rezervoara u selu Ržani do.

vantjelesna oplodnja

 -Otvorena je Klinika za vantjelesnu oplodnju koja je u prvoj godini svoga rada postigla zavidne rezultate.

dom zdravlja parking

-Rekonstruisan je enterijer Doma zdravlja i nabavljena brojna oprema za kvalitetniji rad svih službi Doma zdravlja kao i  za odjeljenja Opšte bolnice Danilo I.

-Napravljen je idejni projekat za rekonstrukciju zgrade nekadašnje dječije bolnice.

-Pružena je maximalna podrška izradi projekta uspinjače Kotor-Ivanova korita-Cetinje čija realizacija treba da se završi u toku 2010/11. godine.

-Urbanizovan je plac „Stari Obod“ kako bi se na njemu mogli izgraditi objekti za smještaj akademija umjetnosti sa svim pratećim sadržajima.

-Realizovan je projekat rekonstrukcije motela „Zicer“ (koji se nalazi u objektu Sportskog centra) koji je transformisan u svojevrsni hotelski objekat značajnih kapaciteta i nivoa ponude.

Palac na Ivanovim koritima

-Angažovanjem J.U. Lovćen-Bečići realizovan je projekat rekonstrukcije objekta „Palac“ na Ivanovim koritima.

-Izgrađen je i stavljen u funkciju Centar za posjetioce Nacionalnog parka Lovćen na Ivanovim koritima, kao i odgovarajući Centar za posjetioce Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

-U saradnji sa inostranim partnerom realizovana je izgradnja Avanturističkog parka na Ivanovim Koritima, prvog te vrste u regionu.

Mapa NP Lovcen SAJT

-Realizovani su projekti obilježavanja lokaliteta, markiranja pješačkih i biciklističkih staza na područjima Nacionalnog parka Lovćen i Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

Realizovani su projekti izrade brošura, letaka, publikacija, kao i brojni multimedijalni projekti koji su imali za cilj prezentaciju turističke ponude Cetinja i Crne Gore.

-Obnovljena je prestižna likovna manifestacija „Trinaestonovembarski likovni salon“.

biblioteka njegos maj

-Izvršena je sanacija fasade objekta Gradske biblioteke i čitaonice „Njegoš“.

fontana sajt

-Sanirana je fontana kod Plavog dvorca.

DVOR NOVA FASADA ANDJELO

-Ofarbana je fasada na Dvoru kralja Nikole.

centralna dvoriste

-U značajnoj mjeri je završena sanacija objekata Centralne narodne biblioteke „Đurđe Crnojević“.

-Renovirane su prostorije ŠK“Cetinje“.

-Manifestacija „Cetinjsko kulturno ljeto“ je i ove godine skrenula pažnju bogatim programom.

-Izrađen je „Menadžment plan“ istorijskog jezgra Cetinja koji na cjelovit i kvalitetan način daje smjernice budućeg razvoja istorijskog jezgra grada sa ciljem da Cetinje bude stavljeno na listu zaštićene kulturne baštine UNESKO-a.

-U toku je realizacija opremanja sale Skupštine Prijestonice Cetinje svim neophodnim sredstvima potrebnim za nesmetano održavanje javnih događaja.

-Urađene su internet prezentacije Cetinja i Turističke organizacije prijestonice Cetinje.

-Realizovan je projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Rijeci Crnojevića.

-Realizovan je projekat izrade Studije izvodljivosti za tretman otpadnih voda sa područja Cetinja,

-Realizovan je projekat izgradnje kapaciteta za odvod otpadnih voda u ulici Mirka Petrovića.

-Realizovan je projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u naselju Đuro Petrović.

-Realizovan je projekat izgradnje kapaciteta za odvod atmosferskih voda na Kružnom putu u dužini od 1810 metara.

-Realizovana je izgradnja visokonaponske i niskonaponske mreže na području Rijeke Crnojevića.

-Puštena je u rad trafostanica 36/6 KV  u Podgoru.

-Završena je prva i druga faza rekonstrukcije niskonaponske mreže na Njegušima.

-Završena je ulična rasvjeta u Njegušima.

-Urađen je priključni dalekovod DV 10 kv i puštena u rad stubna trafostanica u Dobrskom selu.

-Realizovana je izgradnja nove javne rasvjete u brojnim gradskim naseljima i na seoskom području (Bajice-Pozduje, Humci, Crna greda, Omladinska ulica, Švedsko naselje, Medovina, Dubovik, Očinići, Obzovica, Bajice-Viganj-Brajanov kraj-Pištet, Donje polje-Pod granicom, Donji kraj, Kruševo ždrijelo, Crveni krst, Prekornica, Riječki grad, Rijeka Crnojevića do hidrocentrale, Kružni put).

-Realizovani su radovi na priključnom dalekovodu DV 10 KV i stubnoj trafostanici u Dobrskoj župi.

-Realizovana je izgradnja STS 10/0,4 KV u Rvašima i rekonstruisan značajan dio niskonaponske mreže.

-Izvršena je zamjena dotrajalih stubova i djelova vodova na dijelu seoskog područja.

-U okviru programa podrške licima sa hendikepom, obezbijeđen je prostor za rad Udruženju roditelja djece sa posebnim potrebama „Razvitak“ i Udruženja paraplegičara Cetinja a pružena im je pomoć i u dijelu nabavke medicinskih pomagala značajnih za svakodnevne aktivnosti potrebne ovim licima.

-Pružena je podrška i romskoj populaciji Na Cetinju u okviru koje su u kontinuitetu obezbjeđivani školski pribor, odjeća, obuća, prevoz do obrazovnih institucija i razni drugi vidovi podrške.

PRIORITETI  U RAZVOJU CETINJA

Donošenjem Zakona o prijestonici jasno su definisani odnos i obaveze države prema Cetinju a formiranje Senata prijestonice treba da ubrza realizaciju projekata od interesa za brži razvoj Cetinja.

njegoseva ulica od crnogorske banke2

U toku naredne tri godine država planira realizovati projekat „CETINJE GRAD KULTURE“ kojim je predviđena realizacija brojnih aktivnosti značajnih za kulturni i državni identitet Crne Gore, razvoj potencijala i međunarodnu afirmaciju crnogorske prijestonice a za koji je planirala 10 miliona eura. Lokalna uprava ima svoje planove i prioritete pa da vidimo kako izgleda taj zajednički plan:

-Preseljenje Ustavnog suda Crne Gore.

-Preseljenje Ministarstva kulture, sporta i medija Crne Gore.

orlov krs nocu1

-Realizovaće se projekat potpune rekonstrukcije Mauzoleja Vladike Danila na Orlovom kršu.

cnb bista danila kisa

-Završiće se potpuna rekonstrukcija i sanacija objekata Centralne narodne biblioteke „Đurđe Crnojević“ koja podrazumijeva i sanaciju glavnog depoa ove institucije.

vladin dom prostor ispred

-Realizovaće se projekat rekonstrukcije objekta Vladinog doma.

snijeg dvor i orlov krs1

-Realizovaće se projekat rekonstrukcije objekta Dvora kralja Nikole.

-Realizovaće se projekat rekonstrukcije kompleksa Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu.

-Formiraće se Centar za kulturu – Cetinje.

-Realizovaće se projekat izgradnje kapaciteta za smještaj Centra za kulturu sa odgovarajućom multimedijalnom dvoranom.

-Biće urađen elaborat opravdanosti osnivanja Regionalnog centra za podsticanje međunarodnog povezivanja menadžmenta u oblasti kulture u državama jugoistočne Evrope.

-Biće urađen elaborat i studije izvodljivosti transformacije objekata bivših poslanstava na Cetinju u kulturno-informativne centre, kao i transformacija postojećih i izrada novih ustanova u oblasti kulture.

-Biće urađen projekat nove umjetničke galerije.

-Realizovaće se projekat sanacije Biljarde.

snijeg pozoriste1

-Realizovaće se projekat rekonstrukcije unutrašnjosti Kraljevskog pozorišta Zetski dom u skladu sa potrebama adekvatnog odvijanja pozorišne djelatnosti.

-Realizovaće se projekat proširenja kapaciteta Državnog arhiva Crne Gore, čime će biti unaprijeđeni uslovi za rad ove institucije.

noc vila i vlaska1

-Biće realizovana sanacija brojnih nepokretnih spomenika kulture na gradskom i seoskom području.

-Realizovaće se program promovisanja Cetinja u međunarodnu prijestonicu kulture.

-Biće izgrađen reprezentativni umjetnički paviljon sa stalnom postavkom likovnih umjetnika, Cetinjana, sa svjetskom reputacijom u oblasti likovne umjetnosti.

-Realizacija projekta uspinjače Kotor-Ivanova korita-Cetinje, kojim će se Kotor, Cetinje i Nacionalni park Lovćen, povezati na atraktivan i turističko visoko produktivan način.

-Realizacija izgradnje objekata za smještaj akademija umjetnosti sa svim pratećim sadržajima na lokalitetu „Stari Obod“.

-Rekonstrukcija Dvorskog trga.

PLATO II FAZA

-Realizovaće se druga faza projekta uređenja platoa između Cetinjskog manastira, Biljarde, Vladinog doma i Državnog arhiva.

-Realizovaće se projekat rekonstrukcije Njegoševe ulice.

-Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda.

vatrogasna

-Izgradnja novog, modernog Vatrogasnog doma i izgradnja nove saobraćajnice zbog njegovih potreba (od Bulevara crnogorskih junaka do naselja Humci).

-Sa privatnim partnerom realizovaće se izgradnja moderne Autobuske stanice sa pratećim sadržajima.

-Realizovaće se projekti izgradnje info punktova u mjestu Krstac i na Rijeci Crnojevića.

-Realizovaće se projekti elektronskih info punktova u užem jezgru Cetinja.

-Realizovaće se projekat turističke valorizacije Lipske pećine.

-Realizovaće se projekti izgradnje sportsko-turističkih objekata na Ivanovim koritima koji će upotpuniti aktuelnu ponudu J.U. Lovćen-Bečići.

-Biće realizovane brojne promotivne turističke kampanje sa ciljem kvalitetnije prezentacije lokalne ponude.

Mapa NP Lovcen sa okolinom

-Detaljnom razradom prostorno planske dokumentacije koja se odnosi na Nacionalni park Lovćen, biće stvoreni uslovi za punu turističku valorizaciju ovog prostora.

-Formiraće se Univerzitet umjetnosti kao zasebna obrazovna institucija koja će okupljati akademije umjetnosti smještene na Cetinju.

-Realizovaće se projekat izgradnje sportske sale za potrebe OŠ „Lovćenski partizanski odred“ i druge zainteresovane subjekte u skladu sa standardima za potrebe svih dvoranskih sportova i uz odgovarajuće kapacitete za smještaj gledalaca i odigravanje utakmica.

-Realizovaće se rekonstrukcija objekta Srednje stručne škole-Cetinje.

-Realizovaće se rekonstrukcija sportske sale u J.U. Gimnazija- Cetinje.

ulica X crnogorske

-Realizovaće se projekat rekonstrukcije ulice X crnogorske brigade.

bajova pod snijegom

-Realizovaće se rekonstrukcija Bajove ulice.

-Realizovaće se projekat izgradnje sanitarne deponije u skladu sa propisanim standardima EU.

GRUDA

-U cilju stvaranja pretpostavki za ubrzani razvoj realizovaće se i izrada odgovarajućih prostorno-planskih dokumenata: izmjena i dopuna GUP-a Cetinje za prostor DUP-a „Gruda-Donje polje“, izrada DUP-a „Gruda-Donje polje“, izmjena i dopuna GUP-a Cetinje za prostor DUP-a „Donji kraj“, izrada DUP-a „Donji kraj“, izrada Lokalne studije lokacije „Rvaši“, izrada Lokalne studije lokacije „Poda“, izrada DUP-a „Više palaca“ u Rijeci Crnojevića, izrada DUP-a „Zagrablje-industrijsko-servisna zona“, izrada DUP-a „Humci“, izrada prostorno urbanističkog plana kojom će se stvoriti uslovi za izradu novih detaljnih urbanističkih planova.

DONJE POLJE

-Završiće se izrada Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade nekadašnje dječije bolnice koja će biti transformisana u objekat za potrebe dijagnostike, bolničkih ambulanti, i Fonda zdravstva.

-U toku je nabavka najsavremenijeg aparata za endoskopiju.

bolnica daniloI

-Biće stvoreni uslovi za rekonstrukciju zgrade stare bolnice i njenu punu valorizaciju.

-Biće otvoren Centar za fizikalnu terapiju u okviru objekta Doma zdravlja na Cetinju.

-Završiće se realizacija projekta izgradnje vodovoda Prekornica-Kokorinj-Ljubotinj.

-Završiće se realizacija projekta izgradnje vodovoda u selu Dubovik.

Završiće se realizacija projekta vodosnabdijevanja Rijeke Crnojevića sa vodoizvorišta Karakov do u Drušićima.

-Realizovaće se projekat sanacije i rekonstrukcije primarnog cjevovoda Podgor-Višnjica.

-Realizovaće se izgradnja paralelnog primarnog cjevovoda od tzv. Francuske krivine do Cetinja.

-Realizovaće se projekti istraživanja i izgradnje na području Lovćena, Štitara, Kosijera, Bokova, Ćukovca, Dobrske župe, Dodoša, i drugih sela sa ciljem rješavanja problema vodosnabdijevanja na čitavom seoskom području.

-Trajno će biti riješen problem vodosnabdijevanja Cetinja i obezbijeđeno stalno i kvalitetno vovosnabdijevanje svih potrošača.

-Realizovaće se izgradnja dalekovoda 35 KV Cetinje-Rijeka Crnojevića-Podgor koji je od izuzetnog značaja za stanovništvo i postrojenje za vodosnabdijevanje Cetinja.

-Stekli su se uslovi za izvođenje radova na izgradnji nove trafostanice 35/10 KV „Humci“ na daljinsko upravljanje sa kabliranjem svih priključnih 35 KV  dalekovoda.

-Realizovaće se projekat izgradnje nove trafostanice 35/10 KV „Donje polje“.

-Biće realizovani projekti zamjene stubova na seoskom području.

-Razvijaće se projekti izgradnje ulične rasvjete u naseljima i selima u kojima do sada nije izgrađena.

-Razvijaće se projekti sanacije i izgradnje trafostanica i dalekovoda na gradskom i seoskom području.

-Razvijaće se projekti sanacije i izgradnje visokonaponske i niskonaponske mreže na seoskom i gradskom području što će imati za cilj stalno podizanje nivoa kvaliteta snabdijevanja električnom energijom.

4 Komentara

 1. Name (required)

  23. Dec, 2009

  IPAK SE KREĆE
  Jos jedna dragocjena hronika dogadjanja u Cetinju. Ovoga puta sa diskretnim podsjećanjem da je isti autor napravio sličan presjek UOČI VASKRSA 2008. Prilog o realizovanim projektima u gradu od proljeća 2008. do kraja 2009. godine pokazuje priličan broj korisnih pomaka. Mislim da je mnogo dobro što se na neki način afirmiše trud oko revitalizacije i uredjivanja Cetinja. I ranije sam smatrao da je podjednako korisno pisati i o propustima nadležnih službi ali i isticati uspješne rezultate. Naravno, od svega je važnije to što se nešto ipak kreće i kad se pogleda spisak, skoro se može reći da je impozantan broj stavki. Malo je manje razloga za zadovoljstvo kad se uoči da se veliki broj stavki odnosi na kompletiranje ili rad na projektima, ali znamo da se bez projekata ništa ne može započeti, pa pokušavamo da prenebregnemo činjenicu da je na Cetinju mnogo projekata uradjeno i tu se zaustavilo. Predlažem da se kod ovakvih hroničarskih priloga, postavi link (ili linkovi) za brzo nalaženje prethodnog priloga, kako bi neko ko je zainteresovan za uporedjivanje mogao lakše da se snađe. Ilustracije su izvanredne, s tim što bi slike mogle da budu malo veće.
  Kad smo kod fotografija, upoznat sam sa akcijom Matice crnogorske – Ogranak Cetinje i sajta “Cetinje – mojgrad” oko pokušaja spasavanja negativa koje je svojevremeno uradio veliki entuzijasta i fotoamater pok.Krsto Djuričić. Mislim da je i on zaslužio, a i da bi bila veoma posjećena posebna rubrika na sajtu koja bi mogla da ima naziv “Cetinje kroz objektiv Krsta Djuričića” ili nešto slično, a gdje bi se mogli podsjećati nekih starih, sada već zaboravljenih vizura našeg grada i njegovih stanovnika. Siguran sam da bi i njegovim potomcima bilo zadovoljstvo da se na taj način otrgnu od zaborava i autor i, čini mi se veoma vrijedno djelo.
  Uz napomenu da je Cetinje bilo i ostalo mojgrad – komplimenti novom izgledu sajta.

  Beograd, 23.decembra 2009.
  Miško Ćetković

 2. Marko Gardašević

  10. Apr, 2010

  Poštovani,
  pročitao sam gornji prilog i želim da ga dopunim sa nekolike ideje koje se u prvom redu tiču nas mladih, nas koji nemamo đe izaći sem u kafanu odnosno kafić ili pak ostati kući uz kompjuter a potom i sa nekolike ideje za sve građane …
  -Nama treba nešto kao Dom kulture, sa bioskopom, internetom, čitaonicom, …
  -Nama trebaju igrališta za djecu. Nemojte da neko od Vas kaže “i ako vam ih napravimo vi ćete ih slomiti”!!!
  Cetinje nema sportskih terena za rekreaciju po kvartovima. Kad sam vidio kako to rade u Podgorici osjećao sam se nekako tužno…
  -Uradite nešto za nas mlade!
  I kad završimo škole tj studije moramo da idemo iz Cetinja, koje volimo i gdje bi rado ostali da živimo. Ali tu ne možemo da se zaposlimo …
  Pitam se da li će doći dan (i koliko je on daleko) da se nešto u tom pravcu promijeni. Nemojte da se Cetinje pretvori u penzionerski grad kojeg posjećuju (uglavnom) turisti penzioneri!!!
  -Napravite već jednom Autobusku stanicu. Zašto to stalno odlažete?!
  -Uredite pjacu jer je veoma zapuštena.
  -Uključite više studente umjetničkih akademija u program Cetinjskog kulturnog ljeta.
  -Obnovite manifestaciju “Cetinjani svome gradu”.
  -Neka se na repertoaru Kraljevskog pozorišta Zetski dom (konačno) nađe neka priča iz života Cetinja. Zar naš humor nije jedinstven. Zašto ne iskoristite u tom pravcu prisustvo profesora i studenata Fakulteta dramskih umjetnosti?!
  Uradite nešto ja vas molim i u moje ime i u ime mnogih mojih vršnjaka koji već govore da na Cetinju nema za njih perspektive i da će odavde otići …
  Pozdravljam sve posjetioce ovog divnog sajta i želim da vas moj “VAPAJ” dozove “pameti”, da se više angažujete i omogućite nam više dječijih igara i više radosti u rodnom gradu, da spriječite odlazak mladih iz Cetinja …

  Marko Gardašević, učenik, Cetinje, 10.04.2010.

 3. Nikola S. Martinović

  31. May, 2010

  Treba bolje riješiti pješački saobraćaj po Cetinju a posebno u Bulevaru crnogorskih junaka. Treba napraviti i pješačku stazu do Bajica, barem sa jedne strane.
  Treba što prije napraviti Detaljne urbanističke planove za sve djelove Cetinja kao i za Nacionalne parkove Lovćen i Skadarsko jezero.
  Treba napraviti na Cetinju kliniku za UHO-GRLO-NOS.

 4. Zorka

  04. Aug, 2010

  Pozdrav iz prijateljske Kanade
  Gospodin Miško Cetković je to divno sve rekao da nemam baš nešto više da kažem ako tome dodam i komentar Nikole S. Martinovića.
  Da objasnim svoj stav zašto stojim kao podrška ovoj gospodi što se oglasiše svojim komentarima.
  Vrlo često dolazim u Crnu Goru a po najviše u Cetinje i okolna sela i to sa meni važnim razlogom.
  Moj muž i svi njegovi su rođeni Riječani. I pored toga moja djeca nisu mogla dobiti državljanstvo Crne Gore jer, imaju srpsko. To me boli kao i njih a otac im je umro kao i deda pa bili izbrisani iz knjiga kao da nisu ni postojali. Toliko.

Vaš komentar